Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού∙ και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή»(Ματθαίος, ς΄:33).

Αυτό το εδάφιο που βρίσκουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι από τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην επί του όρους ομιλία. Ο Κύριος στο συγκεκριμένο χωρίο, μιλά  για μια προτεραιότητα που πρέπει να έχει ο καθένας που έχει γνωρίσει τον Θεό. Στα προηγούμενα από το  συγκεκριμένο εδάφια, ο Κύριος αναφέρεται σχετικά με τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου για τροφή και ένδυση και συγκεκριμένα λέει: «Διά τούτο σας λέγω, Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγητε και τι να πίητε∙ μηδέ περί του σώματός σας, τι να ενδυθήτε. Δεν είναι η ζωή τιμιώτερον της τροφής, και το σώμα του ενδύματος; Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά∙ σεις δεν είσθαι πολύ ανώτεροι αυτών;» (Ματθαίος, ς΄: 25-26). Ο Κύριος Ιησούς, θέλει να τονίσει ότι κάθε άνθρωπος που επικαλείται τον Θεό Πατέρα, δεν πρέπει να ανησυχεί και να έχει συνέχεια στο νου του τι να φάει, τι να πιεί και ποιά ρούχα πρέπει να φορέσει, διότι οι μέριμνες αυτές και οι ανησυχίες που προκαλούν, μπορεί να μας απομακρύνουν από τον Θεό και κατά συνέπεια από τον βασικό στόχο κάθε πιστού, που είναι να γίνει μέτοχος της βασιλείας των ουρανών. Ο Πατέρας ο Ουράνιος γνωρίζει τι έχουμε ανάγκη πριν ακόμα του το ζητήσουμε (Ματθαίος, ς΄:8) γι’ αυτό αναφέρει ο Κύριος στη συνέχεια ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την πρόνοια και σοφία του Θεού: «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε; Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι∙ δεν κοπιάζουσιν, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων» (Ματθαίος, ς΄:28-29).

Ο Κύριος, προσπαθεί να μεταδώσει ένα μήνυμα πίστης και εμπιστοσύνης σ’ Αυτόν, διότι όσοι γνώρισαν τον Θεό θα πρέπει να μην έχουν συνέχεια τη σκέψη τους στα γήινα αλλά πρώτα στα επουράνια, διότι όπως ο Θεός “ενδύει το χόρτο του αγρού, έτσι θα ντύσει και εμάς” (Ματθαίος, ς΄:30). Εμείς, καλό και αναγκαίο είναι να μεριμνήσουμε πάνω από τα υλικά να ντυθούμε τα «πνευματικά ρούχα», όπως μας τα προτρέπει δια Πνεύματος Αγίου ο απόστολος Παύλος: «Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν∙ υποφέροντες αλλήλους, και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονο κατά τινός∙ καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σεις. Και εν πάσι τούτοις, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος» (Κολοσσαείς, γ΄:12-14). Βέβαια όλα αυτά δεν αποκτώνται σε μια στιγμή, αλλά στη πορεία του ο χριστιανός, όσο ο Ιησούς Χριστός μορφώνεται μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο, αυξάνει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, του οποίου στοιχεία είναι τα προαναφερθέντα πνευματικά ενδύματα. Διαδάζουμε σχετικά: ‘Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις,  πραότης, εγκράτεια’ (Γαλάτας ε΄:22,23) Έτσι ο κάθε πιστός, διδάσκεται από τον Άγιο Λόγο του Θεού και μαθαίνει να προσεύχεται, να ζητάει συγχωρητικότητα, αγιασμό, Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτόν τον άνισο κατ’ εμάς αγώνα, διότι με τις δικές μας μόνο τις νοητικές και σωματικές δυνάμεις δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, μιας και είναι γραμμένο ‘Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν' (Ιωάννης ιδ΄: 13) και ‘θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς’ (Πράξεις α΄: 8)

Συνεπώς στις δυσκολίες που συναντάμε στο να εκτελέσουμε τις εντολές του Κυρίου, ο Κύριος έχει προνοήσει και έχει χαρίσει στους πιστεύοντας, το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ή όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός ονομάζει ‘το Πνεύμα της αληθείας’ ή ‘ο ‘άλλος παράκλητος’. Εκείνος δίνει, σ’ όποιον πιστό ταπεινά ζητά, νόηση να εννοεί τον Λόγο του Θεού, βρίσκοντας λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που τον απασχολούν και δύναμη να τον εκτελεί, βοηθώντας τον έτσι να τερματίσει νικηφόρα τον πνευματικό του καλό αγώνα   Έτσι λοιπόν, πρέπει να μαθαίνουμε από τον Λόγο του Θεού, να βάζουμε σε πρώτη θέση τα ουράνια από τα γήινα, ενώ είμαστε στο αρνητικό για μας κοσμικό περιβάλλον, χωρίς να έχουμε πνεύμα κατάκρισης ή υπεροψίας μέσα μας για τους συνανθρώπους μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να απορρίπτουμε κάθε τι αμαρτωλό στοιχείο. (Ρωμαίους η΄: 13,14)

Βέβαια μπορεί κάποιος να ρωτήσει : Ναι μεν, να ζητήσουμε, αλλά πώς θα φθάσουμε να αποδεικνύεται μέσα από τη ζωή μας ότι ζητάμε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως μας παραγγέλνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και ότι το συγκεκριμένο εδάφιο έχει γίνει «κτήμα» μας και «τροφή» της ψυχής μας; Το πρώτο που θα μπορούσε έκαστος ημών να κάνει, είναι να κοιτάει τη ζωή του ίδιου του Ιησού μέσα από το Ευαγγέλιο. Μας ενημερώνει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο ευαγγέλιό του: «Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν, και ηλικίαν, και χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις» (Λουκάς, β΄:52). Εδώ, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είναι μικρός, αλλά το ρήμα προέκοπτεν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή  ότι ο Ιησούς αυξανόταν πρώτα σε σοφία, της οποίας η αρχή είναι ‘ο φόβος του Κυρίου’ και γι’ αυτό αυξανόταν η χάρη που απολάμβανε από τον Πατέρα Θεό και από τους πιστούς ανθρώπους του περιβάλλοντός Του.  Στα προηγούμενα εδάφια του ίδιου κεφαλαίου  του Λουκά, διαβάζουμε ότι σε μια από τις καθιερωμένες επισκέψεις  στην Ιερουσαλήμ, όταν ο Ιησούς ήταν δώδεκα χρονών, οι γονείς του τον έχασαν προς ώραν και όταν μετά από τρεις μέρες τον βρήκαν, τον ρώτησε η μητέρα Του γιατί τους φέρθηκε έτσι, ο ίδιος τους απάντησε πως πρέπει να είναι στα του Πατέρα Του (Λουκάς, β΄:45-49). Δηλαδή τους είπε ότι προτεραιότητα γι’ Αυτόν έχουν τα πράγματα του Θεού, χωρίς φυσικά να τους ειρωνεύεται, μιας και πάντοτε τους εκτιμούσε και ήταν υποτασσόμενος σ’ αυτούς. Όταν στη συνέχεια, σε ηλικία  τριάντα ετών, ξεκίνησε δημόσια, το ευαγγελιστικό Του έργο, πρώτα βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, όπου ενώ προσευχόταν κατέβηκε επάνω Του, το Άγιο Πνεύμα εν είδει περιστεράς και ακούστηκε η φωνή  του Πατέρα Θεού να δηλώνει την ευαρέσκειά Του σ’ Αυτόν. Στη συνέχεια όταν φέρθηκε από του Πνεύματος στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο, ήταν σαράντα μέρες σε νηστεία και προσευχή. Όταν, ενώ ήταν πεινασμένος, ο διάβολος του είπε: ‘ Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι’, ο Κύριος, του απάντησε: ‘είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού’. Όμοια, λίγο πριν τη σταυρική Του θυσία, ο Κύριος προσευχόμενος, με  τον ιδρώτα Του  να κατεβαίνει στη γη σαν θρόμβοι αίματος, επέλεξε πάνω από το θέλημά Του, το θέλημα του Πατέρα Θεού. Έτσι και εμείς, προσευχόμενοι  και μελετώντας τον Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου και δεχόμενοι την παιδεία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, επιλέγουμε πρώτα τη βασιλεία και δικαιοσύνη του Θεού και ειδικότερα το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, το οποίο με μια λέξη είναι ο αγιασμός μας. Αμήν!

 

 

 

«Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού∙ επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαιόν τε πρώτον και Έλληνα∙ διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον“Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως”» (Ρωμαίους, α΄:16-17).

«Ούτος είναι όστις εν τη εκκλησία εν τη ερήμω εστάθη μετά του αγγέλου λαλούντος προς αυτόν εν τω όρει Σινά, και μετά των πατέρων ημών, και παρέλαβε λόγια ζωοποιά , δια να δώση εις ημάς» (Πράξεις, ζ΄:38).

Το εδάφιο  που αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι από την ομιλία του Πρωτομάρτυρα Στέφανου, ο οποίος κατηγορούμενος από ανθρώπους ότι μιλούσε λόγια αναληθή και βλάσφημα για τον Μωυσή, απολογείται ενώπιον Πρεσβυτέρων του λαού και των γραμματέων, κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Ο Στέφανος απολογήθηκε με σκοπό να τους μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι δια προφητειών του Μωυσή αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Ιησούς και απέδειξε στους ψευδολόγους και σε όλους που τον άκουαν  ότι δεν δίδασκε κάτι αναληθές για τον Μωυσή. Στο τέλος της απολογίας του, όταν αφού τους έλεγξε για την σκληροκαρδία τους, ανάφερε την όραση όπου είδε τον Ιησού Χριστό ιστάμενο στα δεξιά του Θεού, αυτοί αντί να μετανοήσουν, τον έπιασαν και τον σκότωσαν με λιθοβολισμό.

Τα 'ζωοποιά λόγια' που αναφέρει ο Στέφανος, είναι οι Δέκα Εντολές που παρέλαβε ο Μωυσής στο όρος Σινά, στην Αραβία, τις οποίες έπρεπε να εκτελέσει ο λαός Ισραήλ, όπως και όλο τον δοθέντα στη συνέχεια από το Θεό νόμο, έτσι ώστε να κερδίσει τη σωτηρία του. Στο καθεστώς της Παλαιάς Διαθήκης (οικονομία του νόμου), η Διαθήκη του Θεού στον άνθρωπο, σαν κληρονόμο της βασιλείας Του, είχε προϋπόθεση την τήρηση από τον άνθρωπο των εντολών του νόμου, όπως είχε πει ο Κύριος στον Μωυσή: «Θέλετε φυλάττει λοιπόν τα προστάγματά μου και τας κρίσεις μου· τα οποία κάμνων ο άνθρωπος, θέλει ζήσει δι' αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος.» (Λευιτικό, ιη΄:5).

Βέβαια κάθε ειλικρινής άνθρωπος θα συμφωνήσει με τον απόστολο Παύλο που διαπιστώνει: «Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν· διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον, βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου.»(Ρωμαίους ζ:21-23).

Δηλαδή  ο νόμος της αμαρτίας που κληρονόμησε κάθε άνθρωπος, μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων στο θέλημα του Θεού, αιχμαλώτισε τον άνθρωπο  έτσι ώστε παρ’ όλο που θέλει να εκτελέσει τον νόμο του Θεού, να μη μπορεί. Στο ερώτημα, γιατί ο Θεός έδωσε τον νόμο αφού ήξερε ότι άνθρωπος δεν μπορούσε να τον εκτελέσει, αναφέρουμε βάσει του λόγου του Θεού τα εξής: Χωρίς τον νόμο δεν μπορεί να καταλογιστεί παράβαση. Επί πλέον ο ίδιος ο νόμος του Θεού προέβλεπε για κάποιες αμαρτίες  συγχώρεση μέσω των θυσιών κάποιων ζώων, οι οποίες βέβαια είχαν προσωρινή ισχύ, μιας και δεν μπορούσαν να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στη συνείδηση του ανθρώπου. Απλά προεικόνιζαν τη θυσία του Ιησού Χριστού.(Ρωμαίους ε΄:13, Εβραίους ι΄: 4)

Σήμερα βρισκόμαστε στο καθεστώς της  Καινής Διαθήκης (οικονομία της χάριτος) σύμφωνα με το οποίο κληρονόμος της βασιλείας του Θεού είναι κάθε άνθρωπος που μετανοεί για τις αμαρτίες του και δέχεται τη θυσία του Ιησού Χριστού, σαν τον μόνο μέσο καθαρισμού των αμαρτιών του, μέχρι το τέλος της ζωής του. Διαβάζουμε σχετικά στον Λόγο του Κυρίου:« Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί» (Ρωμαίους, η΄: 1-3).

«Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων.» (Ιωάνννης, α΄:4)

«Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.» (Ιωάνννης, η΄:12)

«εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.» (Α΄ Ιωάννου, α΄:7)

Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκαν του Υιού του ανθρώπου, και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, έχη ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. Όστις τρώγει την σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ. Καθώς με απέστειλεν ο ζων Πατήρ, και εγώ ζω δια τον Πατέρα, ούτω και  όστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι’ εμέ» (Ιωάννης, ς΄:53-57). Σε κάποιους από τους μαθητές φάνηκαν σκληρά αυτά τα λόγια και εγκατέλειψαν τον Κύριο. Βέβαια  ο Κύριος μιλούσε πνευματικά, όπως ο ίδιος στη συνέχεια εξήγησε:  «…το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωποιεί, η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν∙ οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι» (Ιωάννης, ς΄:63). Αυτό που εννοούσε ο Κύριος το καταλαβαίνουμε όταν κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, καθιέρωσε την Θεία Κοινωνία που πρέπει να μεταλαμβάνουν όλοι οι πιστοί, σε ανάμνηση της θυσίας Του.

« Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου· και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας, έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Πίετε εξ αυτού πάντες·  διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.  Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πίει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ' υμών εν τη βασιλεία του Πατρός μου.» (Ματθαίος,  κς΄: 26-29)

Συνεπώς για να ανήκει κάποιος στην εκκλησία, που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, πρέπει να είναι κοινωνός του σώματος και αίματος του Κυρίου. Την Θεία Κοινωνία την παρέδωσε ο Κύριος και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος  δια Πνεύματος Αγίου επί πλέον τονίζει: «Το ποτήριον της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού; Ο άρτος, τον οποίον κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού; διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί· επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν» (Α΄ Κορινθίους, ι΄: 16,17 και  ια΄: 23-34)

Έτσι σήμερα, λόγια ζωοποιά και σωτήρια, είναι τα λόγια που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σαν Λόγος του Κυρίου, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, επειδή μπορεί να αναγεννήσει κάθε άνθρωπο που μετανοεί για τις αμαρτίες του και θέλει με την καρδιά του να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αυτό το εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς στον Φαρισαίο Νικόδημο: «Απεκρίθη ο Ιησούς, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός, είναι σάρξ∙ και το γεγγενημένον εκ του Πνεύματος, είναι πνεύμα. Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε  άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται, και που υπάγει∙ ούτως είναι πας όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος»(Ιωάννης, γ΄:5-8 ).

Επίσης παρήγγειλε στους μαθητές Του: «Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.  Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.» ( Μάρκος, ις΄:15,16).

Άρα, ο άνθρωπος, πρώτα πιστεύει στον Ιησού Χριστό και μετά βαπτίζεται στο νερό, όπου ‘θάβει’ τον παλαιό άνθρωπο με όλα τα σαρκικά πάθη και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ‘βγαίνει’  νέος άνθρωπος. Ο Κύριος είπε ότι ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και που πάει, δηλαδή μπορεί ο πιστός να μη βλέπει τον ίδιο τον Κύριο και το πώς ενεργεί, αλλά παρατηρεί το αποτέλεσμα της αναγέννησης. Έτσι απλά, ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπο πνευματικά για να ζήσει μια νέα ζωή και αυτό θα το παρατηρήσει στην καθημερινότητά του. Δηλαδή εκεί που βωμολοχούσε, πλέον δεν βωμολοχεί,  εκεί που έκλεβε, πλέον δεν κλέβει, εκεί που είχε μια δυνατή δέσμευση με μια οποιαδήποτε  αμαρτία, πλέον είναι αποδεσμευμένος από αυτήν. Πως;  Μόνο με την δύναμη του Θεού. Από κει και πέρα αρχίζει ο αγώνας να μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στον πιστό. Βασικός παράγοντας σ’ αυτή την πνευματική αύξηση είναι τα ζωοποιά και σωτήρια λόγια του Ευαγγελίου, τα οποία πρέπει να επιποθήσει ο κάθε αναγεννημένος πιστός, σαν το λογικό και άδολο γάλα, ώστε να αυξηθεί με αυτά. Βέβαια, λόγω απροσεξίας και απερισκεψίας θα υπάρχουν πνευματικές πτώσεις και πισωγυρίσματα. Ο Κύριος μπορεί να μας συγχωρεί και να μας καθαρίζει και από τις αμαρτίες που κάνουμε όντας πιστοί, εφόσον μετανοούμε ειλικρινά και ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν!

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα2159
mod_vvisit_counterΕχτές1739
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα3898
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα10555
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα14999
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα55163
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3018749

We have: 8 guests, 1 bots online
Η IP: 3.239.2.192
 , 
Σήμερα : Δεκ 10, 2023