Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

  
 Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας προτρέπει να ζητάμε ότι αίτημα και αν έχουμε και υπόσχεται ότι θα πάρουμε απάντηση. Συγκεκριμένα στην επί του όρους ομιλία μεταξύ αυτών που δίδαξε τους μαθητές Του,  αναφέρει: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθεί, ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Η τις άνθρωπος είναι από σας, όστις εάν ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; και εάν ζητήση οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;».  (Ματθαίος,ζ΄:7-11)
 Βέβαια ο Λόγος του Κύριου περιλαμβάνει εδάφια που μας βοηθάνε να καταλάβουμε  τις προϋποθέσεις για να  απαντηθούν τα αιτήματα. Αναφέρουμε κάποια από αυτά:
1. « Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γίνει εις εσάς ». (Μάρκος, ια΄:24)
Με βάση το παραπάνω εδάφιο, ο Θεός ευαρεστείται στην πίστη, ναι μεν να ζητάμε αλλά με πίστη ότι Αυτός θα απαντήσει. Αυτό  προϋποθέτει  εμπιστοσύνη στον Κύριο αλλά επί πλέον απαιτεί εκ μέρους του πιστού μια συνεχή προσπάθεια ώστε να αποφύγει την νωθρότητα  και να γίνει μιμητής των δια πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τις επαγγελίες. (Προς Εβραίους ς΄ 12)
 Υπάρχουν περιπτώσεις που έρχονται δύσκολες δοκιμασίες, όπως ασθένειες, ανεργία, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, διωγμοί κ.τ.λ. και τις περισσότερες φορές δεν νιώθουμε και τόσο δυνατοί ώστε εύκολα να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτές οι καταστάσεις φυσικά θα υπάρξουν και  ο Λόγος του Θεού τις παρομοιάζει με ανέμους και τρικυμίες που αναπόφευκτα θα συναντήσει στην πορεία του ο κάθε πιστός. Τότε είναι που η πίστη μας στην αγάπη του Θεού δοκιμάζεται και τότε πρέπει να μη σκληρύνουμε την καρδιά μας αλλά να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε με την πίστη ότι όπως  οι γονείς φροντίζουν, τρέφουν και εκπαιδεύουν το μωρό τους, έτσι και ο ευλογημένος Κύριός μας, δεν κάθεται και αναπαύεται αλλά  δίνει και αυτός τον καθημερινό του αγώνα για τον καθένα μας έτσι ώστε να αυξηθούμε πνευματικά, να εκπαιδευτούμε στην υπομονή και γενικά για να έχουμε τον καρπό και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινή ζωή μας. Ένα σημαντικό εδάφιο που πρέπει να ανακαλούμε στην μνήμη μας την ώρα των δοκιμασιών είναι στην    Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους ι΄13: Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος• πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε. Έτσι υπομένοντας την παιδεία του Κυρίου, μεγαλώνει η πίστη μας, με κάθε μικρή ή μεγάλη έκβαση του Θεού στα προβλήματα της ζωής μας.
2. «Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.» (Επιστολή Α΄ Ιωάννου ε΄14,15) 
 Εδώ βλέπουμε ότι μία άλλη προϋπόθεση για να πάρουμε απάντηση στα αιτήματά μας είναι αυτά που ζητάμε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του θεού. Το θέλημα του Θεού γενικά μπορούμε να πούμε είναι αρχικά να πιστέψουν και να σωθούν όλοι οι άνθρωποί και στη συνέχεια η διατήρηση της πίστης και σωτηρίας κάθε πιστού που αποδεικνύεται με τον αγιασμό του, δηλαδή τον καθαρισμό από κάθε αμαρτία σαρκική ή πνευματική. Αυτός είναι ο λόγος που κάποια αιτήματα πιστών δεν απαντιούνται, όπως αναφέρεται στην επιστολή Ιακώβου δ΄3 : «ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.»
  Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αρνητική απάντηση του θεού σε κάποιο αίτημά μας συνδέεται με το ‘διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας’. Για τον κάθε πιστό ο Θεός έχει ένα ξεχωριστό σχέδιο εκπαίδευσης ανάλογα με την πνευματική του ηλικία και το έργο που έχει σκοπό να του αναθέσει. Όπως οι ειδικές δυνάμεις στον στρατό εκπαιδεύονται σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από τους υπόλοιπους στρατιώτες έτσι και εργάτες του Κυρίου όπως οι απόστολοι εκπαιδεύονται πιο δύσκολά από τους υπόλοιπους πιστούς. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: «Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον• διότι εγείναμεν θέατρον εις τον κόσμον, και εις αγγέλους και εις ανθρώπους.  Ημείς μωροί διά τον Χριστόν, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ• ημείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί• σεις ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι.Έως της παρούσης ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανώμεθα και κοπιώμεν, εργαζόμενοι με τας ιδίας ημών χείρας• λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν,βλασφημούμενοι παρακαλούμεν• ως περικαθάρματα του κόσμου εγείναμεν, σκύβαλον πάντων έως της σήμερον.»         (Α΄ Κορινθίους δ΄9-13)
Σ’ αυτή τη δύσκολη εκπαίδευση θα πρέπει να αποδώσουμε την αρνητική απάντηση του Κυρίου στο αίτημα του Αποστόλου Παύλου για θεραπεία : « Και διά να μη υπεραίρωμαι διά την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μοι εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα, άγγελος Σατάν διά να με ραπίζη, διά να μη υπεραίρωμαι.Περί τούτου τρίς παρεκάλεσα τον Κύριον διά να απομακρυνθή απ' εμού• και μοι είπεν• Αρκεί εις σε η χάρις μου• διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθή μάλλον εις τας αδυναμίας μου, διά να κατοικήση εν εμοί η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμαι εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρεις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας, υπέρ του Χριστού• διότι όταν ήμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. (Β΄Κορινθίους ιβ΄7-10)
3.   «Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν.» (Ματθαίος, ια΄:12)
« Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε• πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.» ( Ιακώβου ε΄:16)
Άλλη προϋπόθεση για να πάρουμε απάντηση στα αιτήματά μας είναι ο ένθερμος ζήλος του πιστού που εκδηλώνεται με επιμονή για την ευλογία ή θεραπεία του Θεού στη ζωή του.  Αναφέρουμε παραδείγματα της Αγίας Γραφής:
Αίτημα για ευλογία : Για το συγκεκριμένο αίτημα, παράδειγμα έχουμε τον Ιακώβ, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Γένεσης λβ΄:24 - 29. Ο Ιακώβ πάλευε με κάποιον άνθρωπο έως τα χαράγματα της αυγής, αλλά επειδή ο Ιακώβ επέμενε, εκείνος ο ‘άνθρωπος’, τον «τραυμάτισε» στο μηρό. Όμως ο Ιακώβ, δεν ήθελε να τον αφήσει παρά το συμβάν και όταν ζήτησε από τον Ιακώβ να τον αφήσει, εκείνος του απάντησε πως δεν θα τον άφηνε αν δεν τον ευλογούσε. Έτσι, ο ‘άνθρωπος’ ευλόγησε τον Ιακώβ και του έδωσε νέο όνομα, Ισραήλ(=ισχύς Θεού). Ο Ιακώβ κέρδισε την «μάχη» για την ευλογία που ζητούσε με δυο όπλα, την πίστη(ήταν σίγουρος ότι θα τον ευλογούσε) και την επιμονή ( μέχρι την αυγή επέμενε για  να λάβει το αίτημά του).
 Αίτημα για θεραπεία : Στο κατά Ματθαίο ευαγγέλιο, ιζ΄ : 22-28, βλέπουμε μια γυναίκα Χαναναία, να ζητάει επιμόνως στον Κύριο να θεραπεύσει την κόρη της που ήταν δαιμονισμένη. Αν προσέξουμε προσεκτικά τον διάλογο μεταξύ του Κυρίου και της γυναίκας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κύριος δεν θα έκανε έκβαση λόγω καταγωγής της γυναίκας. Αυτή η γυναίκα όμως, αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα εκζήτησης ενός αιτήματος και αξίζει να υπογραμμίζουμε κάποιες φράσεις της, «εκραύγασε προς αυτόν…», «ελέησον με Κύριε», «προσεκύνει αυτόν λέγουσα, Κύριε βοήθει μοι» και το κορυφαίο αποδέχεται τον εαυτό της ως «κυνάριο» και τελικά κερδίζει την «μάχη» την προσωπική και ο Κύριος έκανε χάρη και θεράπευσε  την κόρη της. Η ίδια η γυναίκα ένιωθε «μικρή» απέναντι στον Κύριο, είχε δηλαδή ταπεινή καρδιά,  ζητούσε πάνω  απ’ όλα έλεος, δηλαδή χάρη από τον Κύριο, γονάτισε μπροστά Του, και επέμενε με πίστη, μέχρι να λάβει το αίτημά της και τελικά το έλαβε.
Για αιτήματα θεραπείας με επιμονή, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπως ο Βαρτίμαιος, που ήταν τυφλός στην Ιεριχώ κ.ά. .                                                    

4. « Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί• επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.». (Ματθαίος ς΄: 31-33)
« Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν• Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά• πλην ενός είναι χρεία• η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής.» (Λουκάς ι΄:41,42)
 Εδώ βλέπουμε την σημασία της ιεράρχησης των αιτημάτων μας ως  προϋπόθεση για να πάρουμε απάντηση στα αιτήματά μας. Πάντοτε θα έχουμε αιτήματα και αυτά δεν θα τελειώσουν όσο ζούμε, είτε μικρά είναι είτε μεγάλα. Όσοι είναι οικογενειάρχες έχουν μέριμνα να φροντίζουν την οικογένεια τους, να έχουν μια δουλειά ώστε να φτάνουν τα χρήματα τους για τα προς το ζην. Οι άγαμοι, θέλουν μια δουλειά και μια γυναίκα για να φτιάξουν οικογένεια.  Ο Κύριος βάζει μια προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε όλοι, είτε έγγαμοι είμαστε είτε άγαμοι, είτε έχουμε δουλειά είτε όχι. Με λίγα λόγια, να «μεριμνάμε» καθημερινά να εργαζόμαστε την δική μας σωτηρία δίνοντας προτεραιότητα στις πνευματικές μας ανάγκες που διδασκόμαστε από το Λόγο του Θεού και μετά να φροντίζουμε και για τις βιοτικές. Ο Κύριος δίνει τότε επαγγελία ότι θα απαντήσει στην ώρα Του και «ταύτα πάντα» θα μας προστεθούν. Εμείς μόνο να του ζητάμε υπομονή και πίστη μέχρι να απαντήσει.
Να θυμόμαστε ότι : «Αιτείτε, και θέλει σας δοθεί, ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί»

 

Είναι δύσκολο στην σημερινή εποχή ο κόσμος να πιστέψει στην Αρπαγή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ίσως να ακούγεται και εξωπραγματικό. Όμως, αυτό που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν μπορούμε να τo αμφισβητήσουμε. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, μας φανερώνει άμεσα ή έμμεσα στα Ευαγγέλια για την Αρπαγή. Αξίζει να προσέξουμε και να μελετήσουμε τα λόγια του ίδιου Κυρίου μας Ιησού Χριστού έτσι όπως τα διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, εδάφια 37 έως 44 τα οποία και αναφέρουμε:
36 Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος• 37 και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 38 Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, 39 και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 40 Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ• ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται• 41 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. 42 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. 43 Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. 44 Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.
Επίσης στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 16 και 17, ο απόστολος Παύλος, μας αναφέρει πιο  αναλυτικά :« επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθῆ πρῶτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθεί μετ’αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι  πάντοτε μετά του Κυρίου»
Σ’ αυτά τα εδάφια φαίνονται ξεκάθαρα οι διαφορές ανάμεσα στην Αρπαγή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού και της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Στην αρπαγή της εκκλησίας θα λάβουν μέρος από τους ζώντες πιστούς  μόνο αυτοί που ενεργούν όπως οι πέντε φρόνιμες παρθένες της παραβολής των δέκα παρθένων και θα αναστηθούν μόνο οι αποθανόντες εν Χριστώ και όχι όλοι οι νεκροί.
Βέβαια κανένας δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό το γεγονός  όπως ο Κύριος τονίζει στα εδάφια 36 και 44 που αναφέραμε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος», « Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.», αλλά και σε άλλα όπως  «Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε• διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός.», «Είπε δε προς αυτούς• Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία», « η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, ούτως έρχεται».
Σε μας ανήκει η πίστη και η υπακοή  στα λόγια του Κυρίου,“γίνεσθε έτοιμοι”, “Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε”, “θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς”
Επειδή, όμως πολλοί πιστεύουν ότι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος πρώτα,  ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει κάτι τέτοιο και αυτό επιβεβαιώνεται περισσότερο στη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, 2ο κεφάλαιο και 7-10 εδάφια : “ Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται ̇  μόνον έως να εκβληθεί  εκ μέσου ο κατέχων τώρα  και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, μεταξύ των απολλυμένων   διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας για να σωθώσι ”. Άρα πριν έρθει ο «άνομος» δηλαδή ο Αντίχριστος, τον εμποδίζει αυτόν ο κατέχων να εμφανιστεί. Και ποιος είναι  ο κατέχων; Πριν αναληφθεί ο Κύριος, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει μετά από αυτόν ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτός μαζί με την εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας, είναι τώρα που εμποδίζουν  τον Αντίχριστο να έρθει διότι ο Κύριος έχει να σώσει πολλούς ανθρώπους ακόμα.
Ακόμη αναφέρουμε τα λόγια του Κυρίου: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. (Λουκάς 21:36)» και «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.(Αποκαλ.3: 10)» 
Σ’ αυτά τα εδάφια παίρνουμε επί πλέον, μια απάντηση που αιτιολογεί τον όρο “Αρπαγή”.  Ο Κύριος θα παραλάβει την Εκκλησία Του για να εκφύγει την μεγάλη θλίψη που πρόκειται να λάβει χώρα σε όλη τη Γη, μετά την επικράτηση του Αντίχριστου.
Η Αρπαγή είναι ένα σίγουρο γεγονός που θα συμβεί σε όλη την οικουμένη, και θα είναι στον ουρανό Χριστιανοί απ’ όλες τις φυλές και γλώσσες και έθνη. Βέβαια, όπως συμβαίνει σε κάθε ενέργεια του Κυρίου, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο,  θα δώσουν άλλη εξήγηση σ’ αυτή την ξαφνική εξαφάνιση πολλών ανθρώπων, αποδίδοντας την όχι στον Κύριο αλλά σε κάποιο άλλο συμβάν όπως π.χ. σε επίθεση κάποιων εξωγήινων όντων. Όσοι όμως έχουμε την ελπίδα ότι θα δούμε Αυτόν, ας ετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Κύριο, καθαρίζοντας τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1254
mod_vvisit_counterΕχτές4252
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα12378
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα12714
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8545
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα46054
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2061699

We have: 31 guests online
Η IP: 54.211.101.93
 , 
Σήμερα : Δεκ 04, 2021