Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων, και εν τη κοινωνία, και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς» (Πράξεις, β΄:42).

Το συγκεκριμένο εδάφιο των Πράξεων των Αποστόλων μας φανερώνει τα τέσσερα  βασικά στοιχεία που αποδεικνύουν το σωστό πνευματικό περπάτημα του χριστιανού, μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Άμεση συνέπεια αυτού του πνευματικού περπατήματος, ήταν  η πρώτη εκκλησία, στη μεγάλη της πλειοψηφία, να ζει σε μια κατάσταση αγιασμού, γεγονός που αποδεικνύεται από την αγάπη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί μεταξύ τους, καθώς όπως μας λέει ο Λόγος, η καρδιά και η ψυχή όλων των πιστών ήταν μια και κανένας δεν έλεγε ότι οτιδήποτε από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του αλλά είχαν τα πάντα κοινά (Πράξεις, δ΄:32).

Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, έδωκε δια Πνεύματος Αγίου εντολές στους αποστόλους τους οποίους εξέλεξε. Το Άγιο Πνεύμα είναι το Τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ή όπως αλλιώς λέγεται ο άλλος Παράκλητος, τον οποίο εξαπέστειλε ο Κύριος Ιησούς Χριστός,  την ημέρα της Πεντηκοστής σε 120 πιστούς, που περίμεναν προσευχόμενοι. Την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς ενημερωνόμαστε στο 2ο κεφάλαιο των Πράξεων των αποστόλων, μετά τη βάπτιση  των 120 πιστών με Άγιο Πνεύμα, κάποιοι παρόντες μάρτυρες του συμβάντος είπαν ότι οι λαλούντες σε ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί και γενικά ειρωνεύθηκαν αυτό το θαυμαστό γεγονός.

Όταν ο απόστολος Πέτρος σηκώθηκε και μίλησε για αυτό που οι παρευρισκόμενοι έβλεπαν και άκουαν, χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού και είπε ότι αυτό που συνέβη ήταν προφητευμένο μέσα στο βιβλίο του προφήτη Ιωήλ “Και εν ταις εσχάταις ημέραις , λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα∙ και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια∙ και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει∙ και θέλω δείξει τέρατα εν τω ουρανώ άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού∙ ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή”(Πράξεις, β΄:17-21). Στη συνέχεια των λόγων του, τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό, για το έργο, τον θάνατο  και την ανάστασή Του, αναφέροντας και ερμηνεύοντας επί πλέον, την προφητεία του Δαβίδ  που μιλάει για την ανάσταση του Κυρίου (Ψαλμός ις΄: 10).

Μάλιστα ο λόγος του Πέτρου ήταν τέτοιος, ώστε στο τέλος ήρθε σε κατάνυξη η καρδιά πολλών, πιθανώς και εκείνων που αρχικά ειρωνεύθηκαν, με αποτέλεσμα να ρωτήσουν τους αποστόλους τι έπρεπε να κάνουν. Φυσικά, ο Πέτρος απάντησε σύμφωνα με τα λόγια που ο Κύριος Ιησούς είχε πει στους μαθητές: «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.  Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξεις β΄: 38,39). Τελικά  βαπτίστηκαν στο νερό και προστέθηκαν τρεις χιλιάδες άνθρωποι στην εκκλησία.

Πολύ σημαντικό έργο πίστεως είναι συνεπώς το βάπτισμα στο νερό, μέσω του οποίου «θάβεται» ο παλιός άνθρωπος του αναγεννημένου χριστιανού και ολοκληρώνεται η σωτηρία σύμφωνα με τα γεγραμμένα: «όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή» (Μάρκος, ις΄:16) και «…το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού» (Α΄ Πέτρου γ΄: 21).

Βέβαια από κει και πέρα αρχίζει ο αγώνας κάθε πιστού να εργαστείι την σωτηρία του, υπομένοντας την παιδεία του Κυρίου έως τέλους. Ο απόστολος Πέτρος όταν κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής, στο πλήθος που είχε συρρεύσει, μόλις είχε βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα, οπότε ο λαληθείς λόγος απ’ αυτόν ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα, αφού ο λόγος  που λάλησε ο Πέτρος, έλεγξε, έφερε σε μετάνοια, καθώς επίσης έφερε και προθυμία στους ανθρώπους να κάνουν το θέλημα του Θεού.

Έχει  μεγάλη σημασία συνεπώς, ο λόγος που λαλεί ένας εργάτης του Κυρίου να είναι δια Πνεύματος Αγίου, για να έχει απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε αυτός που θα μεταχειριστεί ο Κύριος να μιλήσει, ‘ας λαλή ως λαλών λόγια Θεού’(Α΄ Πέτρου δ΄: 11) και  επί πλέον ο λόγος του και το κήρυγμά του να μη γίνονται με καταπειστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως Θεού, έτσι ώστε η πίστη που θα οικοδομήσουν αυτά τα λόγια στις καρδιές των ανθρώπων που θα τα ακούσουν, να στηρίζεται όχι στη σοφία των ανθρώπων αλλά στη δύναμη του Θεού (Α΄ Κορινθίους  β΄: 4,5 ).

Οι μαθητές του Κυρίου μαθήτευσαν κοντά Του για 3,5 χρόνια, είδαν τα θαύματά Του, γεύτηκαν την αγάπη και το έλεος Του, έγιναν μάρτυρες της σταυρικής θυσίας και της ανάστασής Του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τους καθάρισε με το Λόγο Του και με το άγιο αίμα Του. Ο πατέρας Θεός τους αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα δια της αναστάσεως  του Κυρίου Ιησού (Α΄ Πέτρου β΄: 4). Στη συνέχεια αφού βαπτίστηκαν  με το  Άγιο Πνεύμα  απεστάλησαν από τον Κύριο να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του σε όλο τον κόσμο.

Το αποστολικό έργο  συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Κύριος είπε στον απόστολο Πέτρο: ‘Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής’(Ματθαίος ις΄:18) Επίσης είπε στους μαθητές Του:‘Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.’(Ματθαίος κδ΄:14).

Έτσι και σήμερα  ο Ιησούς Χριστός θέτει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους για την οικοδομή της εκκλησίας (Εφεσίους δ΄:11). Βέβαια και σήμερα υπάρχουν πολλοί ψευδαπόστολοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι εξ αιτίας των οποίων η οδός της αλήθειας βλασφημείται. Οι γνήσιοι εργάτες του Κυρίου έχουν το ίδιο περπάτημα και τον ίδιο καρπό με τους πρώτους αποστόλους.  Η διδαχή των αποστόλων παραμένει και σήμερα η ίδια  και βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. Γι’ αυτό το λόγο, ο επίσκοπος ή πρεσβύτερος που υπηρετει κάποια εκκλησία του Κυρίου, πρέπει να είναι  ‘προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγον της διδασκαλίας, διά να ήναι δυνατός και να προτρέπη διά της υγιαινούσης διδασκαλίας και να εξελέγχη τους αντιλέγοντας' ( Τίτον α΄: 9).  Αυτό διότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί  κάποια εντολή του Θεού  να μην τους αρέσει, ή να τους φαίνεται αυστηρή, ή ακόμα και να τους σκανδαλίζει. Όπως αναφέρεται στο ευαγγέλιο του Ιωάννη στο έκτο κεφάλαιο, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές ότι έπρεπε να «φάνε» το σώμα Του και να «πιούν» το αίμα Του ώστε να έχουνε ζωή αιώνια, σε κάποιους μαθητές ακούστηκε σκληρός ο λόγος, σκανδαλίστηκαν και έφυγαν από προσώπου του Κυρίου και δυστυχώς στράφηκαν προς τα πίσω και δεν ήταν πλέον με τον Κύριο.

Αν κάποια εντολή που είναι Λόγος Κυρίου, μας φαίνεται σκληρή ή δυσνόητη ας ρωτήσουμε τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έθεσε μέσα στην εκκλησία Του, για το έργο αυτό της διακονίας. Αυτοί οι πρώην μαθητές, αν ρωτούσαν τον Κύριο και περίμεναν, θα εννοούσαν ότι με αυτά τα λόγια ο Κύριος αναφερόταν στην σταυρική Του θυσία που θα ακολουθούσε και την Θεία κοινωνία (κλάση του άρτου) που ο ίδιος καθιέρωσε να τελούν οι πιστοί σε ανάμνηση της θυσίας Του. Ο Λόγος του Θεού δεν μας υπόσχεται ζωή χωρίς θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά μέσα από αυτές, μένοντας στις εντολές του Κυρίου, θα δούμε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν!

 

 

 

«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού∙ και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή»(Ματθαίος, ς΄:33).

Αυτό το εδάφιο που βρίσκουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι από τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην επί του όρους ομιλία. Ο Κύριος στο συγκεκριμένο χωρίο, μιλά  για μια προτεραιότητα που πρέπει να έχει ο καθένας που έχει γνωρίσει τον Θεό. Στα προηγούμενα από το  συγκεκριμένο εδάφια, ο Κύριος αναφέρεται σχετικά με τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου για τροφή και ένδυση και συγκεκριμένα λέει: «Διά τούτο σας λέγω, Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγητε και τι να πίητε∙ μηδέ περί του σώματός σας, τι να ενδυθήτε. Δεν είναι η ζωή τιμιώτερον της τροφής, και το σώμα του ενδύματος; Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά∙ σεις δεν είσθαι πολύ ανώτεροι αυτών;» (Ματθαίος, ς΄: 25-26). Ο Κύριος Ιησούς, θέλει να τονίσει ότι κάθε άνθρωπος που επικαλείται τον Θεό Πατέρα, δεν πρέπει να ανησυχεί και να έχει συνέχεια στο νου του τι να φάει, τι να πιεί και ποιά ρούχα πρέπει να φορέσει, διότι οι μέριμνες αυτές και οι ανησυχίες που προκαλούν, μπορεί να μας απομακρύνουν από τον Θεό και κατά συνέπεια από τον βασικό στόχο κάθε πιστού, που είναι να γίνει μέτοχος της βασιλείας των ουρανών. Ο Πατέρας ο Ουράνιος γνωρίζει τι έχουμε ανάγκη πριν ακόμα του το ζητήσουμε (Ματθαίος, ς΄:8) γι’ αυτό αναφέρει ο Κύριος στη συνέχεια ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την πρόνοια και σοφία του Θεού: «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε; Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι∙ δεν κοπιάζουσιν, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων» (Ματθαίος, ς΄:28-29).

Ο Κύριος, προσπαθεί να μεταδώσει ένα μήνυμα πίστης και εμπιστοσύνης σ’ Αυτόν, διότι όσοι γνώρισαν τον Θεό θα πρέπει να μην έχουν συνέχεια τη σκέψη τους στα γήινα αλλά πρώτα στα επουράνια, διότι όπως ο Θεός “ενδύει το χόρτο του αγρού, έτσι θα ντύσει και εμάς” (Ματθαίος, ς΄:30). Εμείς, καλό και αναγκαίο είναι να μεριμνήσουμε πάνω από τα υλικά να ντυθούμε τα «πνευματικά ρούχα», όπως μας τα προτρέπει δια Πνεύματος Αγίου ο απόστολος Παύλος: «Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν∙ υποφέροντες αλλήλους, και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονο κατά τινός∙ καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σεις. Και εν πάσι τούτοις, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος» (Κολοσσαείς, γ΄:12-14). Βέβαια όλα αυτά δεν αποκτώνται σε μια στιγμή, αλλά στη πορεία του ο χριστιανός, όσο ο Ιησούς Χριστός μορφώνεται μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο, αυξάνει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, του οποίου στοιχεία είναι τα προαναφερθέντα πνευματικά ενδύματα. Διαδάζουμε σχετικά: ‘Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις,  πραότης, εγκράτεια’ (Γαλάτας ε΄:22,23) Έτσι ο κάθε πιστός, διδάσκεται από τον Άγιο Λόγο του Θεού και μαθαίνει να προσεύχεται, να ζητάει συγχωρητικότητα, αγιασμό, Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτόν τον άνισο κατ’ εμάς αγώνα, διότι με τις δικές μας μόνο τις νοητικές και σωματικές δυνάμεις δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, μιας και είναι γραμμένο ‘Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν' (Ιωάννης ιδ΄: 13) και ‘θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς’ (Πράξεις α΄: 8)

Συνεπώς στις δυσκολίες που συναντάμε στο να εκτελέσουμε τις εντολές του Κυρίου, ο Κύριος έχει προνοήσει και έχει χαρίσει στους πιστεύοντας, το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ή όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός ονομάζει ‘το Πνεύμα της αληθείας’ ή ‘ο ‘άλλος παράκλητος’. Εκείνος δίνει, σ’ όποιον πιστό ταπεινά ζητά, νόηση να εννοεί τον Λόγο του Θεού, βρίσκοντας λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που τον απασχολούν και δύναμη να τον εκτελεί, βοηθώντας τον έτσι να τερματίσει νικηφόρα τον πνευματικό του καλό αγώνα   Έτσι λοιπόν, πρέπει να μαθαίνουμε από τον Λόγο του Θεού, να βάζουμε σε πρώτη θέση τα ουράνια από τα γήινα, ενώ είμαστε στο αρνητικό για μας κοσμικό περιβάλλον, χωρίς να έχουμε πνεύμα κατάκρισης ή υπεροψίας μέσα μας για τους συνανθρώπους μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να απορρίπτουμε κάθε τι αμαρτωλό στοιχείο. (Ρωμαίους η΄: 13,14)

Βέβαια μπορεί κάποιος να ρωτήσει : Ναι μεν, να ζητήσουμε, αλλά πώς θα φθάσουμε να αποδεικνύεται μέσα από τη ζωή μας ότι ζητάμε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως μας παραγγέλνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και ότι το συγκεκριμένο εδάφιο έχει γίνει «κτήμα» μας και «τροφή» της ψυχής μας; Το πρώτο που θα μπορούσε έκαστος ημών να κάνει, είναι να κοιτάει τη ζωή του ίδιου του Ιησού μέσα από το Ευαγγέλιο. Μας ενημερώνει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο ευαγγέλιό του: «Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν, και ηλικίαν, και χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις» (Λουκάς, β΄:52). Εδώ, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είναι μικρός, αλλά το ρήμα προέκοπτεν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή  ότι ο Ιησούς αυξανόταν πρώτα σε σοφία, της οποίας η αρχή είναι ‘ο φόβος του Κυρίου’ και γι’ αυτό αυξανόταν η χάρη που απολάμβανε από τον Πατέρα Θεό και από τους πιστούς ανθρώπους του περιβάλλοντός Του.  Στα προηγούμενα εδάφια του ίδιου κεφαλαίου  του Λουκά, διαβάζουμε ότι σε μια από τις καθιερωμένες επισκέψεις  στην Ιερουσαλήμ, όταν ο Ιησούς ήταν δώδεκα χρονών, οι γονείς του τον έχασαν προς ώραν και όταν μετά από τρεις μέρες τον βρήκαν, τον ρώτησε η μητέρα Του γιατί τους φέρθηκε έτσι, ο ίδιος τους απάντησε πως πρέπει να είναι στα του Πατέρα Του (Λουκάς, β΄:45-49). Δηλαδή τους είπε ότι προτεραιότητα γι’ Αυτόν έχουν τα πράγματα του Θεού, χωρίς φυσικά να τους ειρωνεύεται, μιας και πάντοτε τους εκτιμούσε και ήταν υποτασσόμενος σ’ αυτούς. Όταν στη συνέχεια, σε ηλικία  τριάντα ετών, ξεκίνησε δημόσια, το ευαγγελιστικό Του έργο, πρώτα βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, όπου ενώ προσευχόταν κατέβηκε επάνω Του, το Άγιο Πνεύμα εν είδει περιστεράς και ακούστηκε η φωνή  του Πατέρα Θεού να δηλώνει την ευαρέσκειά Του σ’ Αυτόν. Στη συνέχεια όταν φέρθηκε από του Πνεύματος στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο, ήταν σαράντα μέρες σε νηστεία και προσευχή. Όταν, ενώ ήταν πεινασμένος, ο διάβολος του είπε: ‘ Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι’, ο Κύριος, του απάντησε: ‘είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού’. Όμοια, λίγο πριν τη σταυρική Του θυσία, ο Κύριος προσευχόμενος, με  τον ιδρώτα Του  να κατεβαίνει στη γη σαν θρόμβοι αίματος, επέλεξε πάνω από το θέλημά Του, το θέλημα του Πατέρα Θεού. Έτσι και εμείς, προσευχόμενοι  και μελετώντας τον Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου και δεχόμενοι την παιδεία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, επιλέγουμε πρώτα τη βασιλεία και δικαιοσύνη του Θεού και ειδικότερα το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, το οποίο με μια λέξη είναι ο αγιασμός μας. Αμήν!

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα435
mod_vvisit_counterΕχτές448
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα1399
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα19872
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα29717
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2776313

We have: 26 guests online
Η IP: 34.239.152.207
 , 
Σήμερα : Μαρ 21, 2023