Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

«Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας∙ εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ο ορθρινός» (Αποκάλυψις,κβ΄:16)

Tα Χριστούγεννα, γιορτάζονται σε όλο το χριστιανικό κόσμο, μια φορά το χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου. Είναι μια γιορτή ενθύμησης της γέννησης του Θεανθρώπου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίσης μια φορά το χρόνο γιορτάζεται η γιορτή της ενθύμησης των παθών και της ανάστασης του Κυρίου, το γνωστό Πάσχα. Βέβαια καλό είναι το ότι ακούγονται έστω και για λίγες μέρες το χρόνο, οι μεγάλες αλήθειες της ενανθρώπισης, της θυσίας και της ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά το ζητούμενο είναι η ενθύμηση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε, θυσιάστηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, να οδηγήσει κάθε άνθρωπο που λέει ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό, να προβληματιστεί, στο αν και κατά πόσο το σωτήριο έργο του Κυρίου, εκπληρώνεται στη ζωή του.

Με στόχο ένα καρποφόρο προβληματισμό θα αναφέρουμε κάποιες σκέψεις μας, σχετικές με το άστρο  που εμφανίστηκε με τη γέννηση του Κυρίου και οδήγησε τους μάγους  στο σπίτι που βρισκόταν ο Κύριος, όπου Τον προσκύνησαν και Του πρόσφεραν τα πολύτιμα δώρα τους.

Διαβάζουμε σχετικά: «Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες• Που είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ' αυτού,  και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπον προς αυτόν• Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας• διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου•  Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα• διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξηκρίβωσε παρ' αυτών τον καιρόν του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε• Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν• και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα,  και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν•  και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατ' όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών»       (Ματθαίος, β΄:1-12).

Αρχικά διευκρινίζοντας λέμε ότι η λέξη ‘μάγοι’, δεν έχει τη σημερινή έννοια, αλλά αναφέρεται σε ανθρώπους που ανήκαν στη περσική θρησκευτική κάστα των μάγων. Όπως προκύπτει από τη βιβλική περιγραφή, αυτοί οι μάγοι παρατηρούσαν μεν τα αστέρια, αλλά και ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα της προφητείας που αναφέρει: «…Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ…» (Αριθμοί,κδ΄:17). Έτσι εξηγείται πώς σύνδεσαν την εμφάνιση αυτού του καινοφανούς αστέρα με τη γέννηση του βασιλιά των Ιουδαίων. Έχοντας αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στις καρδιές τους, όπως και την  επιθυμία να προσκυνήσουν το νέο βασιλιά, ξεκίνησαν αυτό το πολυήμερο και επίπονο ταξίδι. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τη φύση αυτού του αστέρα (σύνοδος πλανητών, κομήτης, υπερκαινοφανής κ.α.). Αυτό που εμείς με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτός ο αστέρας δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίων φαινομένων αλλά ενεργειών καθοδηγούμενων από τον Πατέρα Θεό, όπως ήταν η εμφάνιση του αστέρα με τη γέννηση του Κυρίου, η επανεμφάνισή του στους μάγους μετά την αναχώρησή τους από το βασιλιά Ηρώδη και η οδηγός πορεία του, μέχρι πάνω από το σπίτι που ήταν ο γεννηθείς Χριστός.

Δηλαδή ο Θεός ενεργεί με θαυμαστά σημεία, σε ανθρώπους που βλέπει ότι έχουν πίστη στη μέγιστη επαγγελία της ενανθρώπισης του Υιού Του και Σωτήρα Ιησού Χριστού και θέλουν με όλη τους τη καρδιά να Τον γνωρίσουν και να Τον ακολουθήσουν. Αυτή η πίστη βασίζεται στο γραμμένο λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αλλά δεν αρκεί να έχει κάποιος μόνο μία νοητική γνώση για τον Κύριο και το έργο Του μελετώντας το λόγο, αλλά να εκζητήσει τον Κύριο προσευχόμενος ένθερμα, ώστε να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει σχετικά, απευθυνόμενος σε κάποιους Ιουδαίους: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον• και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού•  πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιωάννης, ε΄:39,40). Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα ανώφελης γνώσης του λόγου του Θεού, είναι αυτή που είχαν οι αρχιερείς και γραμματείς στους οποίους απευθύνθηκαν οι μάγοι. Γνώριζαν βάσει του λόγου πού γεννιέται ο Χριστός αλλά κανένας τους δεν ενδιαφέρθηκε να πάει με τους μάγους να Τον βρει και να Τον προσκυνήσει. Αντίστοιχα το να γιορτάζει κάποιος τα Χριστούγεννα, χωρίς να έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα από τη δουλεία στην αμαρτία και ακόμη χειρότερα χωρίς να πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι  ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία, είναι γεγονός άνευ ουσίας.

Η εορτή των Χριστουγέννων θα αποκτήσει νόημα, όταν αποτελέσει αφορμή εκζήτησης του Κυρίου για όποιον δεν Τον έχει γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Όποιος κάνει αυτό το βήμα θα γνωρίσει την αλήθεια της υπόσχεσης του Κυρίου, ‘Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω• εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού’ (Αποκάλυψις,γ΄:20), ο δε Πατέρας Θεός θα τον αναγεννήσει και θα αρχίσει να εορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα.

Συνοψίζοντας λέμε ότι το έργο του άστρου των Χριστουγέννων που οδήγησε τους μάγους στο Χριστό, το εκτελούν σήμερα, αφενός όλοι όσοι έχουν τον Ιησού Χριστό γεννημένο και σε πρώτη θέση μέσα στην καρδιά τους, με αποτέλεσμα η ζωή τους να είναι το φως Του μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και αφετέρου ο γραπτός λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Ας μη θεωρεί κανείς ότι η Αγία Γραφή ήταν μόνο για τότε, ούτε να την έχει ξεχασμένη σε ένα ράφι στο σπίτι του, αλλά να την ανοίξει και να την μελετάει, ζητώντας από τον Ιησού Χριστό να τον βεβαιώσει ότι είναι ζωντανός και  αληθινός.  O Κύριος,  σαν αστέρας ‘λαμπρός και  ορθρινός’ θα λάμψει με το φως Του, ενεργώντας στην προσωπική του ζωή έργο σωτηρίας ‘διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος’ (Τίτον, γ΄:5). Αμήν.

 

 

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάννης,γ΄:16).


Το παραπάνω εδάφιο είναι ένα από τα γνωστότερα του Ευαγγελίου και αποτελεί μέρος της συνομιλίας του Κυρίου Ιησού Χριστού με άρχοντα των Ιουδαίων, τον Φαρισαίο Νικόδημο, όταν αυτός πήγε μια νύχτα να μιλήσει μαζί Του. Αρχικά ο Νικόδημος είπε στον Κύριο: ‘Ραββί, εξεύρομεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος• διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα, τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός μετ' αυτού’. Ο Κύριος του απάντησε: ‘Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού’, ο δε Νικόδημος ρώτησε: ‘Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή;’. Ο Κύριος διευκρίνισε λέγοντας:Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα…’ και ο Νικόδημος ξαναρώτησε: ‘Πως δύνανται να γείνωσι ταύτα;’. Ο Κύριος απάντησε και μεταξύ των άλλων είπε: ‘… καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή..’(Ιωάννης, γ΄:14-16), παρομοιάζοντας τη σωτηρία του ανθρώπου μέσω της πίστης στον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό,  με τη θεραπεία των δαγκωμένων από φίδια Ισραηλιτών, που ελάμβαναν όταν έβλεπαν στο χάλκινο φίδι το οποίο έκανε και ύψωσε πάνω σε ξύλο με εντολή Θεού, ο Μωυσής (Αριθμοί, κα΄: 8,9).

Συνεπώς δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο ο Κύριος, αλλά να τον σώσει. Ήρθε να ζήσει μια ζωή αγία ευεργετώντας όλους τους καταδυναστευμένους  από τον διάβολο, να κηρύξει το ευαγγέλιο  της Βασιλείας του Θεού και να πληρώσει σαν αναμάρτητος που ήταν, για  τις αμαρτίες όλων  των ανθρώπων, με τη θυσία Του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά.  Βέβαια ο Κύριος σεβόμενος την ελευθερία κάθε ανθρώπου, μόνο όσους πιστεύουν σ’ Αυτόν και τον επικαλούνται στη ζωή τους, τους καθαρίζει με το άγιο αίμα της θυσίας Του. Αυτούς ο Πατέρας Θεός τους αναγεννάει δια του λόγου Του (Α΄ Πέτρου, α΄:23) και δια του Αγίου Πνεύματος και τους κάνει παιδιά Του. Δηλαδή μορφώνει ένα νέο πνεύμα στη ψυχή του πιστού ανθρώπου σύμφωνα με τον δικό Του χαρακτήρα, που μπορεί να νικά πάθη, κακές επιθυμίες και γενικά τα διάφορα έργα της σαρκός που κυριεύουν τον άνθρωπο και να ζει μια νέα ζωή  με κύριο γνώρισμα, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτες, ε΄:19-26).

Ένα χαρακτηριστικό γραφικό παράδειγμα αναγέννησης είναι αυτό του αποστόλου Παύλου. Ο απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό, ήταν  διώκτης των ανθρώπων του Θεού, των χριστιανών, χάριν της θρησκείας του και του φανατισμού που αυτή του είχε επιβάλλει. Ο θρησκευτικός φανατισμός δεν αφήνει περιθώρια στον άνθρωπο να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, παρά αισθάνεται ότι πρέπει να προστατεύει τα ήθη και έθιμα της θρησκείας του, βλέποντας τους άλλους σαν αιρετικούς. Έτσι αντιμετώπιζε ο απόστολος Παύλος τους μαθητές του Κυρίου Ιησού. Όμως όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή του και τον αναγέννησε, τότε κατάλαβε το λάθος του, και έγινε και αυτός μαθητής και στη συνέχεια ο Κύριος τον έκανε απόστολο των εθνών, με πολύ μεγάλο έργο και καρπό.

Είναι λοιπόν φανερό ότι με την αναγέννηση, ο Πατέρας Θεός ανοίγει τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου και τότε βλέπει διαφορετικά την καθημερινότητα. Ο σκοπός της ζωής αλλάζει και πρωταρχική επιδίωξη του αναγεννημένου ανθρώπου είναι να κάνει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Σύμφωνα με αυτό θα πρέπει ο αναγεννημένος πιστός να ‘θάψει τον παλιό άνθρωπο’ βαπτιζόμενος στο νερό, να βαπτισθεί στο Άγιο Πνεύμα και να πληρώνεται σε όλη την επίγεια ζωή του με Αυτό, ώστε να αγωνιστεί επιτυχώς τον καλό αγώνα, να διατηρήσει τη πίστη μέχρι τέλους και να εισέλθει ένδοξα στην ουράνια Βασιλεία (Πράξεις, β΄:38,39).

Αυτό διότι υπάρχει ‘ο πλανών την οικουμένην όλην και κατήγορος των αδελφών ημών’, ο λεγόμενος διάβολος που μαζί με τους αγγέλους του, αγωνίζονται να πλανήσουν κάθε αναγεννημένο πιστό, ώστε να μολύνουν την πίστη του και να τον κάνουν πάλι δούλο της αμαρτίας. Γι’ αυτό κάθε παιδί του Θεού καλείται με τη νέα ζωή του, να δείξει ότι η αγάπη είναι αμφίδρομη. Δηλαδή πρώτα φανερώνεται η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο με τη συγχώρηση των αμαρτιών του  και την αναγέννηση, αλλά στη συνέχεια, όπως είναι δίκαιο, ο ευεργετημένος άνθρωπος καλείται να δείξει και αυτός την αγάπη του  προς τον Θεό, φυλάσσοντας  τις εντολές Του (Ιωάννης,ιδ΄:15). Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό να κατέχει την πρώτη θέση στην καρδιά του. Αλλιώς θα δημιουργηθούν προβλήματα, με άσχημες επιπλοκές. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγαπάει την οικογένειά του ή την δουλειά του, περισσότερο από τον Ιησού Χριστό, τότε θα αδιαφορήσει για τα πνευματικά, όπως οι καλεσμένοι της παραβολής του μεγάλου δείπνου, αδιαφόρησαν στην πρόσκληση του οικοδεσπότη εξαιτίας επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων (Λουκάς, ιδ:16-24).

Επίσης πρέπει να πούμε ότι η  αγάπη μας στον Κύριο δοκιμάζεται και από φόβους, που ναι μεν είναι βάσιμοι κατά τα ανθρώπινα δεδομένα αλλά όχι κατά Θεό.  Για παράδειγμα οι μαθητές δοκιμάστηκαν όταν προστέθηκε σε αυτούς ένας πρώην διώκτης, ο απόστολος Παύλος, γιατί δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής και όλοι τον φοβόταν, μέχρι που ο Βαρνάβας τους ενημέρωσε  για το πώς ο Κύριος τον επισκέφθηκε και τον άλλαξε. Η αγάπη μας προς αυτούς που θα φέρει ο Ιησούς Χριστός στην εκκλησία Του, πρέπει να είναι ένθερμη και να μην απορρίπτουμε, ούτε να φοβόμαστε κανέναν. Στην εκκλησία του Χριστού χωράνε όλοι όσοι έχουν ειλικρινά μετανοήσει και πιστέψει στον Ιησού Χριστό, άσχετα με το παρελθόν τους. Ενεργώντας έτσι κάθε παιδί του Θεού, θα αποτελεί και αυτό μέσο φανέρωσης της αγάπης του Θεού, μιας και θα εκπληρώνει την αποστολή του σαν ‘φως του κόσμου’.

Τέλος αναφέρουμε ότι η αγάπη του Θεού φανερώνεται και με την απάντηση εκ μέρους Του σε αιτήματά μας, που είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέει: ‘αιτείτε και θα σας δοθεί’ (Ματθαίος, ζ΄:7), θα δώσει απάντηση ο ίδιος. Όταν ο άνθρωπος έρχεται σε αδυναμία στο να λάβει από μόνος του κάτι, τότε στρέφεται προς τον Θεό και στην αδυναμία του ανθρώπου η δύναμη του Θεού θα φανεί τέλεια, είτε με θετική είτε με αρνητική απάντηση στο αίτημά του ( Β΄ Κορινθίους, ιβ΄:7-10).

Συνοψίζοντας λέμε ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, βασικά φανερώθηκε με την έλευση, το έργο, τη θυσία και την ανάσταση του Υιού Του Ιησού Χριστού και στη συνέχεια με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μέσω αυτών, μπορεί κάθε άνθρωπος που πιστεύει, να γίνει κοινωνός θείας φύσεως με την αναγέννηση και τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα και να λάβει και να εργάζεται τη σωτηρία της ψυχής του, εκτελώντας το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι εφόσον εξακολουθούμε να Τον ζητάμε, θα είναι μαζί μας σε όλο μας το βίο (Ματθαίος, κη΄:20). Γι’ αυτό μας προτρέπει λέγοντας: ‘Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν’ (Ιωάννης, ιε΄:4). Εμείς ας μένουμε στην αγάπη Του, ζώντας  καθώς Εκείνος θέλει. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα503
mod_vvisit_counterΕχτές264
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα5135
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα8471
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα4240
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα39854
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1663295

We have: 23 guests online
Η IP: 3.235.11.178
 , 
Σήμερα : Μαρ 05, 2021