Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Είναι δύσκολο στην σημερινή εποχή ο κόσμος να πιστέψει στην Αρπαγή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ίσως να ακούγεται και εξωπραγματικό. Όμως, αυτό που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν μπορούμε να τo αμφισβητήσουμε. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, μας φανερώνει άμεσα ή έμμεσα στα Ευαγγέλια για την Αρπαγή. Αξίζει να προσέξουμε και να μελετήσουμε τα λόγια του ίδιου Κυρίου μας Ιησού Χριστού έτσι όπως τα διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, εδάφια 37 έως 44 τα οποία και αναφέρουμε:
36 Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος• 37 και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 38 Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, 39 και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 40 Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ• ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται• 41 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. 42 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. 43 Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. 44 Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.
Επίσης στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 16 και 17, ο απόστολος Παύλος, μας αναφέρει πιο  αναλυτικά :« επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθῆ πρῶτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθεί μετ’αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι  πάντοτε μετά του Κυρίου»
Σ’ αυτά τα εδάφια φαίνονται ξεκάθαρα οι διαφορές ανάμεσα στην Αρπαγή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού και της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Στην αρπαγή της εκκλησίας θα λάβουν μέρος από τους ζώντες πιστούς  μόνο αυτοί που ενεργούν όπως οι πέντε φρόνιμες παρθένες της παραβολής των δέκα παρθένων και θα αναστηθούν μόνο οι αποθανόντες εν Χριστώ και όχι όλοι οι νεκροί.
Βέβαια κανένας δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό το γεγονός  όπως ο Κύριος τονίζει στα εδάφια 36 και 44 που αναφέραμε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος», « Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.», αλλά και σε άλλα όπως  «Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε• διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός.», «Είπε δε προς αυτούς• Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία», « η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, ούτως έρχεται».
Σε μας ανήκει η πίστη και η υπακοή  στα λόγια του Κυρίου,“γίνεσθε έτοιμοι”, “Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε”, “θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς”
Επειδή, όμως πολλοί πιστεύουν ότι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος πρώτα,  ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει κάτι τέτοιο και αυτό επιβεβαιώνεται περισσότερο στη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, 2ο κεφάλαιο και 7-10 εδάφια : “ Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται ̇  μόνον έως να εκβληθεί  εκ μέσου ο κατέχων τώρα  και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, μεταξύ των απολλυμένων   διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας για να σωθώσι ”. Άρα πριν έρθει ο «άνομος» δηλαδή ο Αντίχριστος, τον εμποδίζει αυτόν ο κατέχων να εμφανιστεί. Και ποιος είναι  ο κατέχων; Πριν αναληφθεί ο Κύριος, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει μετά από αυτόν ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτός μαζί με την εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας, είναι τώρα που εμποδίζουν  τον Αντίχριστο να έρθει διότι ο Κύριος έχει να σώσει πολλούς ανθρώπους ακόμα.
Ακόμη αναφέρουμε τα λόγια του Κυρίου: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. (Λουκάς 21:36)» και «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.(Αποκαλ.3: 10)» 
Σ’ αυτά τα εδάφια παίρνουμε επί πλέον, μια απάντηση που αιτιολογεί τον όρο “Αρπαγή”.  Ο Κύριος θα παραλάβει την Εκκλησία Του για να εκφύγει την μεγάλη θλίψη που πρόκειται να λάβει χώρα σε όλη τη Γη, μετά την επικράτηση του Αντίχριστου.
Η Αρπαγή είναι ένα σίγουρο γεγονός που θα συμβεί σε όλη την οικουμένη, και θα είναι στον ουρανό Χριστιανοί απ’ όλες τις φυλές και γλώσσες και έθνη. Βέβαια, όπως συμβαίνει σε κάθε ενέργεια του Κυρίου, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο,  θα δώσουν άλλη εξήγηση σ’ αυτή την ξαφνική εξαφάνιση πολλών ανθρώπων, αποδίδοντας την όχι στον Κύριο αλλά σε κάποιο άλλο συμβάν όπως π.χ. σε επίθεση κάποιων εξωγήινων όντων. Όσοι όμως έχουμε την ελπίδα ότι θα δούμε Αυτόν, ας ετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Κύριο, καθαρίζοντας τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Αμήν!

 

    Αυτό το ερώτημα έκανε ο δεσμοφύλακας της φυλακής των Φιλίππων στους αποστόλους Παύλο και Σίλα. Η απάντηση από τους αποστόλους ήταν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού και  θα σωθείς συ και ο οίκος σου.         Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτού του ερωτήματος και της απάντησής του, αναφέρουμε τα σχετικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την περιοδεία των αποστόλων Παύλου και Σίλα στους Φιλίππους έτσι όπως περιγράφονται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων    Κεφάλαιο 16 και εδάφια16-34 :              

 «16 Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη τις έχουσα πνεύμα πύθωνος, ήτις έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευομένη. 17 Αύτη ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς έκραζε, λέγουσα· Ούτοι οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οίτινες κηρύττουσι προς ημάς οδόν σωτηρίας.18 Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, Προστάζω σε εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθης απ' αυτής. Και εξήλθε την αυτήν ώραν.19 Ιδόντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπίς του κέρδους αυτών, πιάσαντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, 20 και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπον· Ούτοι οι άνθρωποι εκταράττουσι την πόλιν ημών, Ιουδαίοι όντες,21 και διδάσκουσιν έθιμα, τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένον να παραδεχώμεθα μηδέ να πράττωμεν, Ρωμαίοι όντες.22 Και συνεφώρμησεν ο όχλος κατ' αυτών. Και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτών τα ιμάτια, προσέταττον να ραβδίζωσιν αυτούς,23 και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάττη αυτούς ασφαλώς·24 όστις λαβών τοιαύτην παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον.25 Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν· και ηκροάζοντο αυτούς οι δέσμιοι.26 Και εξαίφνης έγεινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμωτηρίου, και παρευθύς ηνοίχθησαν πάσαι αι θύραι και ελύθησαν πάντων τα δεσμά.27 Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ιδών ανεωγμένας τας θύρας της φυλακής, έσυρε μάχαιραν και έμελλε να θανατώση εαυτόν, νομίζων ότι έφυγον οι δέσμιοι.28 Πλην ο Παύλος έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Μη πράξης μηδέν κακόν εις σεαυτόν· διότι πάντες είμεθα εδώ.29 Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα,30 και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;31 Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου.32 Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού.33 Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός, έλουσε τας πληγάς αυτών και εβαπτίσθη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού, 34 και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και ευφράνθη πανοικί πιστεύσας εις το Θεόν.»

 Σ’ αυτά τα εδάφια βλέπουμε από τη μια τις ενέργειες πονηρών πνευμάτων και των ανθρώπων που εξουσιάζονται από αυτά και από την άλλη τις ενέργειες του Ιησού Χριστού και των αποστόλων Του. Τα χαρακτηριστικά των πρώτων είναι πονηρία, εκμετάλλευση, φιλαργυρία, μίσος, βία ,κακία ενώ των δεύτερων είναι αλήθεια, ελευθερία, αγάπη, μακροθυμία.

Ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων ενώ ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει, μετά την άμεση παρέμβαση του αποστόλου Παύλου και τα λόγια αγάπης και αλήθειας που του απηύθυνε, κατάλαβε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που παρ’ όλες τις πληγές τους υμνούσαν τον Θεό, ήταν πράγματι άνθρωποι του Θεού.     Γι’ αυτό και τους απηύθυνε με τη σειρά του αυτό το ερώτημα που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που ψάχνει να βρει την αλήθεια και που έχει την ειλικρίνεια να παραδεχθεί την αδυναμία του να ελευθερωθεί από το ψέμα, τον εγωισμό και τα πάθη του. 

Για να απαντήσει βέβαια κάποιος σ’ αυτό το ερώτημα  πρέπει πρώτα αυτός ο ίδιος να έχει την εμπειρία της σωτηρίας που δίνει ο Ιησούς Χριστός.  Ο απόστολος Παύλος είχε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό Του Σωτήρα γι’ αυτό και λέει:  (Α' Τιμόθεο 1: 12-16 )

 12 Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, 13 τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν· ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία, 14 αλλ' υπερεπερίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού.15 Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι   ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ· 16αλλά διά τούτο ηλεήθην, διά να δείξη ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελλόντων να πιστεύωσιν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον. 

 Ο Ιησούς Χριστός με το απολυτρωτικό Του έργο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε σαν αναμάρτητος για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Γι’ αυτό ο πατέρας Θεός Τον ανάστησε και τον έθεσε στα δεξιά Του  σαν μοναδικό μεσίτη και Σωτήρα κάθε ανθρώπου που μετανοεί και πιστεύει.

Ο  Θεός βέβαια  θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας (Α'Τιμόθεο 2: 4 ), αλλά πρέπει και ο άνθρωπος από τη μεριά του, να πιστέψει στον Ιησού Χριστό ότι πέθανε για τις αμαρτίες του και αναστήθηκε για τη δικαίωσή του, να τον επικαλεσθεί και τότε θα τον γνωρίσει σαν προσωπικό του Σωτήρα. Τότε μόνο θα μπορέσει  να ομολογήσει όπως ο απόστολος Πέτρος ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει και ότι  δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.’(Πράξεις 4: 12)

 Συνεπώς  ο Ιησούς Χριστός σώζει όποιον μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει. Από κει και πέρα στον άνθρωπο εναπόκειται να εκτιμήσει το έργο του Ιησού Χριστού στη ζωή του και να εργαστεί μετά φόβου και τρόμου την σωτηρία του γιατί υπάρχει κίνδυνος να τη χάσει. Γι’ αυτό ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός συμβουλεύει τον ποιμένα της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας (Αποκάλυψη 3:11 ):

Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.        

 

 

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1207
mod_vvisit_counterΕχτές1709
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα8678
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα17401
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα47350
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα92111
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3382346

We have: 18 guests, 4 bots online
Η IP: 34.236.191.0
 , 
Σήμερα : Μαϊ 22, 2024