Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Από την Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε για την βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ή Πρόδρομο όπως ονομάζεται. Ειδικότερα, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 3ο κεφάλαιο  και εδάφια 13 μέχρι 17, βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται από την Ναζαρέτ προς τον Ιωάννη, να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Όμως ο Ιωάννης Tον εμπόδιζε, επειδή Του έλεγε πως ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτιστεί από Αυτόν και όχι αυτός να Τον βαπτίσει. Ο Κύριός μας του είπε : «άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» και τότε ο Ιωάννης Τον βάπτισε. Μόλις σηκώθηκε από το νερό ο Κύριος, αμέσως άνοιξαν οι ουρανοί και ήλθε το Άγιο Πνεύμα, με μορφή περιστεριού και κάθισε πάνω στον Κύριο και αμέσως ακούστηκε  η φωνή του Πατέρα να λέει : «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην ».
   Με την φωνή του Πατέρα, την παρουσία του Υιού και την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος έχουμε μια πλήρη εικόνα του Τριαδικού Θεού – τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός (Α΄ Ιωάννου, ε΄:7) και αυτή η παρουσία του  Τριαδικού Θεού  αποδίδεται ως ‘Άγια Θεοφάνεια’. Γιατί άραγε ο Πατέρας Θεός αποκαλύπτεται μαζί με το Άγιο Πνεύμα στην βάπτιση του Ιησού; Αρχικά γίνεται γνωστό ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Επί πλέον, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν γνώριζε τον Ιησού σαν Υιό Θεού, αλλά ο Θεός του είχε πει πως σε αυτόν που θα δει να  κατεβεί και να καθίσει επάνω του το Πνεύμα, αυτός είναι που θα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Τότε, αφού είδε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μαρτύρησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή γίνεται γνωστό ότι ο Ιησούς Χριστός εκτός από Υιός Θεού είναι Αυτός που βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης, α΄:32-34). Τέλος αναφέρουμε ότι η βάπτιση είναι ένα σημαντικό γεγονός, που ο Ιησούς την κάνει, όχι για τη συγχώρεση δικών Του αμαρτιών μιας και Αυτός ήταν αναμάρτητος, αλλά όπως ο ίδιος είπε, για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Θεού στη ζωή Του. Ο ίδιος ο Ιωάννης όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρχεται σ’ αυτόν είπε: ‘Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’. Ο Κύριος πάνω στον σταυρό του Γολγοθά έχυσε το άγιο αίμα Του και πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αυτό που ζητάει από εμάς είναι να πιστέψουμε στο λυτρωτικό Του έργο, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και μετά με προσωπική απόφαση και ομολογία να βαπτιστούμε στο νερό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ‘εις άφεσιν αμαρτιών’.     
Για του ‘λόγου το αληθές’ αναφέρουμε μερικά σχετικά εδάφια:
 1. Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων• Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης.  Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς• και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.  (Ματθαίος, κη΄:18,19,20)
 2.Και είπε προς αυτούς• Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. (Μάρκος, ιστ΄:15,16)
 3. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους• Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς• Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. (Πράξεις, β΄:37,38,39)
 Επίσης αναφέρουμε και το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως : ‘Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών’.
 Θεοφάνεια σημαίνει φανέρωση του Θεού. Βέβαια μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Φανερώνεται σήμερα ο Θεός; Την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός : «Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό• σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς• έρχομαι προς εσάς. Έτι ολίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζη. Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν. Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με• ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν…Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει»(Ιωάννης, ιδ΄:15-21,23). Από αυτά τα λόγια του Κυρίου μας φαίνεται καθαρά ότι και φανερώνεται ο Τριαδικός Θεός και κατοικεί μέσα μας.
  Αγαπητέ αναγνώστη, μην χάσεις την ευκαιρία, πάρε μια Καινή Διαθήκη και κάνε μια προσωπική έρευνα για το αν αυτά που διαβάζεις είναι όντως έτσι γραμμένα στον Λόγο του Θεού. Αν βεβαιωθείς για την αλήθεια των γραφομένων, κάνε μία προσευχή και ζήτα τον Θεό να αποκαλυφθεί στη ζωή σου και αυτός θα σου φανερωθεί γιατί είναι ζωντανός και αψευδής. Αμήν!

 

“ Και συ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα∙ διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαό μου Ισραήλ.” (Μιχαίας, ε΄:2) 
  “Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρον εκ του Ιούδα ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθη ο Σηλώ• και εις αυτόν θέλει είσθαι η υπακοή των λαών.”(Γένεση μθ΄:10)        
 “Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ.”(Ησαΐας, ζ΄: 14 ) 
Με αυτές τις προφητείες, ο Θεός στέλνει ένα μήνυμα προς τον λαό Ισραήλ και σε όλους τους λαούς του κόσμου, για τον ερχομό του Υιού Του και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει και άλλες πολλές προφητείες για τον Ιησού Χριστό, για το έργο Του πάνω στη Γη, τα Πάθη και την Ανάστασή Του. Η προφητεία του Προφήτη Μιχαία ειδικότερα,  μαρτυρεί για έναν ηγούμενο, ο οποίος μάλιστα θα εξέλθει από τη Βηθλεέμ, η οποία είναι στη γη  της φυλής του Ιούδα και είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο βασιλιάς Δαβίδ (Σαμουήλ Α΄, ις΄:4).
   Η γέννηση του Κυρίου μας έγινε με θαυμαστό τρόπο. Ο Θεός έστειλε  τον άγγελο Γαβριήλ να ενημερώσει την Μαρία, την κατά σάρκα μητέρα του Ιησού Χριστού, ότι θα γεννήσει γιο και μάλιστα της είπε ότι θα ονομαστεί ΙΗΣΟΥΣ που σημαίνει ΣΩΤΗΡΑΣ. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ και οι δυο τους προερχότανε, όπως αναφέρουν οι γενεαλογίες των ευαγγελίων, από το γενεαλογικό δέντρο του Δαβίδ, άρα και του Ιούδα που ήταν γιος του Ιακώβ. Επειδή  η Μαρία δεν είχε συζυγική σχέση με τον αρραβωνιαστικό της τον Ιωσήφ, ρώτησε τον άγγελο πως θα γίνει τούτο. Ο άγγελος του Θεού της είπε πως θα την επισκεφτεί το Άγιο Πνεύμα και δύναμη Κυρίου θα την επισκιάσει και το παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί Υιός Θεού. Η Μαρία πίστεψε στα λόγια του αγγέλου και δέχτηκε να γεννήσει τον άνθρωπο Ιησού Χριστό (Λουκάς, α΄:26-38). Γι’ αυτή τη πίστη της, η Μαρία θεωρείται ευλογημένη μεταξύ των γυναικών και την μακαρίζουν όλες οι γενεές.  Στη συνέχεια ενώ η Μαρία ήταν έγκυος, ο Καίσαρας Αύγουστος διέταξε να γίνει η απογραφή όλης της οικουμένης που ανήκε στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Έτσι ο Ιωσήφ και η Μαρία, από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας ταξίδεψαν στη Βηθλεέμ, την πόλη καταγωγής τους. Εκεί ήρθε η ώρα να γεννήσει και σε μια φάτνη γεννήθηκε ο Ιησούς, επειδή δεν βρέθηκε αλλού τόπος για να διανυκτερεύσουν. Έτσι από τη μια εκπληρώθηκε η προφητεία ότι ο Χριστός θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ και από την άλλη ο Πατέρας Θεός έδωσε ένα παράδειγμα ταπείνωσης με το να επιτρέψει να γεννηθεί ο Μονογενής Υιός Του σε ένα στάβλο.  Μετά την γέννηση του Κυρίου μας, επισκέφθηκαν την Μαρία και τον Ιωσήφ κάποιοι ποιμένες, οι οποίοι εξήγησαν  σ’ αυτούς ότι ενημερώθηκαν από άγγελο για τη γέννηση του Ιησού. Έτσι αποφάσισαν να πάνε στη Βηθλεέμ και όλοι οι παρευρισκόμενοι θαύμαζαν για τα λόγια που άκουσαν (Λουκάς, β΄:8-18). Επίσης, τον Ιωσήφ και την Μαρία επισκέφθηκαν και τρεις μάγοι, δηλαδή άνθρωποι σοφοί και όχι μάντεις, γνώστες των Αγίων Γραφών της Παλαιάς Διαθήκης στις οποίες αναφέρεται εκτός από τον τόπο και ο χρόνος της Γέννησης του Χριστού όπως και το άστρο της γέννησης . Συγκεκριμένα στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, κεφάλαιο θ΄, εδάφιο 25 αναφέρεται: ‘από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο’ όπως και στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο κδ΄, εδάφιο 17: ‘θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ’. Αυτοί περίμεναν τον Μεσσία σαν ένα βασιλιά των Ιουδαίων και ο Θεός τους έδωσε σαν σημάδι της γέννησής του, αλλά και οδηγό τους, το νέο αστέρι που εμφανίστηκε και τους οδήγησε ακριβώς στο σπίτι που διέμενε ο Ιησούς μετά τη γέννησή Του. Εκεί προσκύνησαν τον Κύριο και πρόσφεραν δώρα, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα (Ματθαίος, β΄:1-11).                               

Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Από τη μια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μεγάλη γιορτή που οι άνθρωποι θυμούνται τη γέννηση του Θεανθρώπου και γίνεται γνωστό το μεγάλο μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού. Από την άλλη όμως, οι άνθρωποι διερωτώνται πραγματικά γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο; Αναζητούν αυτόν τον λόγο ή την αιτία της γέννησης του Κυρίου μας; Δεν θα ήταν καλό να ανοίξουν την Καινή Διαθήκη και να την μελετήσουν;
  Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεσθεί οποιοσδήποτε πιστέψει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή (Ιωάννης,3ο κεφ., εδάφιο 16). Ο Θεός θέλει να γίνουμε παιδιά Του για να είμαστε αιώνια κοντά Του. Γι’ αυτό έστειλε τον έναν και μοναδικό Υιό Του, να λάβει σάρκα σαν εμάς, να πειραστεί  όμοια με εμάς αλλά χωρίς αμαρτία. Έτσι πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό, πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες με το αίμα Του, αφαίρεσε  την αιώνια καταδίκη μας και έκανε λευκό το ποινικό μας μητρώο. Αλλά σε ποιόν άνθρωπο ισχύει αυτό; Σε αυτόν που θα μετανοήσει και θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ο μόνος Σωτήρας,  όπως έκανε ο ένας από τους δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό, οι απόστολοι του Κυρίου αλλά και εκατομμύρια ανθρώπων μέχρι σήμερα που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους Σωτήρα.  Από κει και πέρα πρέπει ο κάθε πιστός να βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, με την δική του ομολογία (όπως λέει το Σύμβολο της Πίστης), να σηκώνει κάθε μέρα τον Σταυρό του με αυταπάρνηση και να  ακολουθεί τον Κύριο συνέχεια μέχρι τέλους (Λουκάς, θ΄:23).
  Τα Χριστούγεννα ας μην είναι μια τυπική εορτή. Ας είναι μια ευκαιρία προσωπικής γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό, για όσους δεν τον έχουν γνωρίσει σαν προσωπικό τους Σωτήρα. Αν και συ που διαβάζεις αυτά τα λόγια δεν έχεις αυτή την εμπειρία, κάνε μια προσευχή και πες: ‘Κύριε  Ιησού Χριστέ θέλω να σε γνωρίσω σαν προσωπικό μου Σωτήρα, θέλω να γεννηθείς μέσα στην καρδιά μου όπως γεννήθηκες στην βρώμικη φάτνη, θέλω να γιορτάσω τα προσωπικά μου Χριστούγεννα’. Ο Κύριος  Ιησούς Χριστός που πρώτος σε αγάπησε και σε καλεί να τον γνωρίσεις, περιμένει να ανταποκριθείς στην πρόσκλησή Του και να ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου. Τότε θα γεννηθεί μέσα σου και θα σε κάνει παιδί Θεού, γιατί γι’ αυτό το λόγο ήρθε στη γη. Τότε μόνο θα βεβαιωθείς ότι είναι ζωντανός, θα Του ζητάς με την προσευχή να σε επισκέπτεται κάθε μέρα και θα μελετάς τον Λόγο Του για να γνωρίσεις το θέλημά Του. Έτσι θα «κτίσεις» μια προσωπική σχέση μαζί Του και Αυτός θα σε βοηθήσει να εκτελείς τις εντολές Του και να σηκώνεις το Σταυρό σου μέχρι τέλους. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα2151
mod_vvisit_counterΕχτές1739
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα3890
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα10555
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα14991
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα55163
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3018741

We have: 7 guests online
Η IP: 3.239.2.192
 , 
Σήμερα : Δεκ 10, 2023