Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι∙ και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή» (Ματθαίος,κ΄:19)

Το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου, αναφέρεται για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή στο  βιβλίο της Γένεσης, όταν ο Θεός απευθυνόμενος στον  διάβολο, ο οποίος μέσω του φιδιού πλάνησε την Εύα, είπε, ‘…έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής• αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού’ (Γένεσις,γ΄:15). Αυτή η προφητεία που είπε ο Θεός, εκπληρώθηκε με τη σταύρωση και την ανάσταση του Κύριου Ιησού Χριστού.

Αυτό συνέβη διότι ο Άγιος Τριαδικός Θεός σαν παντογνώστης, πάνσοφος και δίκαιος, προγνωρίζοντας την πτώση των πρωτοπλάστων και τις συνέπειές της, σχεδίασε προ καταβολής κόσμου, το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτό βασιζόταν στην εκούσια ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Υιού και Λόγου του Θεού, Ιησού Χριστού, μέσω του ‘σπέρματος της γυναικός’, δηλαδή της παρθένου Μαρίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Κύριος Ιησούς, σαν υιός Θεού και υιός ανθρώπου, θα μπορούσε να ικανοποιήσει συγχρόνως την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού, μιας και η μεν δικαιοσύνη επιβάλλει την καταδίκη του ενόχου η δε αγάπη επιθυμεί την αθώωσή του. Το σωτηριακό αυτό έργο του Κυρίου το περιγράφει θαυμαστά ο προφήτης Ησαΐας, 700 περίπου χρόνια πριν εκπληρωθεί, αναφέροντας μεταξύ των άλλων, ‘Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη• ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών• η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν• και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού• και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού• εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανηρπάχθη• την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθή; διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων• διά τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη. Και ο τάφος αυτού διωρίσθη μετά των κακούργων• πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου• διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού. Αλλ' ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν• εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσης την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ιδεί έκγονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευοδωθή εν τη χειρί αυτού. Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορτασθή• ο δίκαιος δούλός μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού• διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών’  (Ησαΐας,νγ΄:4-11).

Επίσης χαρακτηριστική είναι και η προφητική ρήση του Ιωάννου του βαπτιστού, όταν είδε τον Κύριο Ιησού, να έρχεται προς αυτόν για να βαπτιστεί, που είπε: ‘Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’ (Ιωάννης,α΄:19). Συνεπώς ο Κύριος Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να πάρει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, ώστε όσοι θα πιστέψουν σ’ Αυτόν, να σωθούν και να ζήσουν αιώνια μαζί Του. Ο ουράνιος Πατέρας έδωσε τον Υιό του για να γίνει ο μόνος μεσίτης και η μόνη οδός μεταξύ Αυτού και των ανθρώπων, για αυτούς που θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και θα ζητήσουν να συμφιλιωθούν και να ζήσουν μαζί Του. Δεν υπάρχει προσωποληψία στον Θεό αλλά όποιος Τον επικαλεστεί θα σωθεί (Πράξεις, β΄:21). Πρώτο και αξιοθαύμαστο παράδειγμα της κατά χάρη σωτηρίας που ο Κύριος έκανε με τη σταυρική Του θυσία, είναι αυτό του ενός από τους  δύο συσταυρωθέντες με Αυτόν ληστές, ο οποίος παραδέχθηκε  ότι αυτός δίκαια τιμωρήθηκε ενώ ο Κύριος όχι και στην επίκλησή του,‘Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου’,ο Κύριος του απάντησε,‘Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω’ (Λουκάς, κγ΄:42,43).

Ο Κύριος Ιησούς σαν άνθρωπος πειράστηκε με κάθε πειρασμό,  μαστιγώθηκε, εμπαίχθηκε, θανατώθηκε με σταύρωση και αναστήθηκε, γεγονότα που είχε πει στους μαθητές Του πριν γίνουν, γιατί σαν Θεός γνώριζε μεν τα μέλλοντα να Του συμβούν, αλλά σαν άνθρωπος αγωνιζόταν προσευχόμενος ένθερμα στον Πατέρα για να τα αντιμετωπίσει νικηφόρα. Βέβαια με δεδομένο ότι αρκετοί άνθρωποι αντιμετώπισαν παρόμοια σωματικά βασανιστήρια όπως π.χ. για τα τα ιδανικά τους, πρέπει να τονίσουμε ότι το αίτημα της προσευχής του Κυρίου στον κήπο της Γεσθημανή, ‘Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο• πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ’ (Ματθαίος,κς΄:39),  αφορούσε την αποφυγή της εγκατάλειψής Του από τον Πατέρα, μιας και πάνω στον σταυρό ήταν ο ‘επικατάρατος’ που πλήρωνε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και γι’ αυτό, έστω και για λίγο, ο Πατέρας Θεός τον εγκατέλειψε. Όμως επειδή ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν είχε εξουσία επάνω Του, γι’ αυτό ο Πατέρας τον ανέστησε. Έτσι όταν ο άνθρωπος πιστέψει και επικαλεστεί τον αναστημένο Ιησού Χριστό, ο Πατέρας Θεός τον ‘γεννάει άνωθεν’ κάνοντάς τον παιδί Του, δίνοντάς του συγχρόνως προσωπική απόδειξη της ύπαρξης του Ιησού Χριστού στην ζωή του. Τότε, ξεκινά η νέα εν Χριστώ ζωή του αναγεννημένου χριστιανού, γιατί ο Κύριος δεν συγχωρεί μόνο αμαρτίες, αλλά αφαιρεί με τη δική Του δύναμη, πάθη από τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί μόνος του, σύμφωνα με το γραμμένο, ‘Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι’ (Ιωάννης, η΄:36).

Όπως ο Κύριος επέλεξε και εκτέλεσε το θέλημα του Πατέρα Θεού, θέλει και από εμάς να επιλέγουμε και με τη βοήθειά Του να εκτελούμε μέχρι το τέλος της ζωή μας το θέλημα του ουράνιου Πατέρα, ώστε να εισέλθουμε στην βασιλεία Του. Επίσης να ξέρουμε ότι όπως ο Κύριος έπαθε και αδικήθηκε σαν άνθρωπος, έτσι και εμείς μέσα στον πνευματικό μας αγώνα θα πάθουμε και θα χρειαστεί να πονέσουμε από τους συνανθρώπους μας για κάτι που θα μας κάνουν, αλλά όπως ο Κύριος Ιησούς συγχώρεσε όλους, ακόμα και τους σταυρωτές Του, έτσι θέλει και εμείς να συγχωρούμε τους αμαρτάνοντες σε εμάς, όπως άλλωστε ο ίδιος συγχώρησε τις δικές μας αμαρτίες(Ματθαίος,ς΄:12).

Συνοψίζοντας λέμε ότι ο Κύριος πριν παραδώσει το Πνεύμα Του στον Πατέρα είπε, ‘τετέλεσται’. Αυτή η λέξη, αποτελεί μία θριαμβευτική δήλωση ότι ο Κύριος με τη αναμάρτητη ζωή, τα έργα και τη θυσία Του, εκτέλεσε μέχρι τέλους το θέλημα του Πατέρα, που ήταν η σωτηρία των ανθρώπων.  Γι’ αυτό ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε, ‘και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος’ (Εφεσίους, α΄:22,23). Αυτό που θέλει από εμάς  είναι να  γνωρίσουμε τον Κύριο Ιησού σαν προσωπικό μας σωτήρα και να τρεφόμαστε πνευματικά  με το ευαγγέλιό Του, ώστε να  να καρποφορούμε έως τέλους τον καρπό του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας,ε΄:22),  για να να εισέλθουμε στην βασιλεία των Ουρανών. Αμήν!

 


«Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.» (Ιακώβου, α΄:2-4).

Η δοκιμασία της πίστεως που περνάει ο χριστιανός είναι μέσα στα πλαίσια της παιδείας που επιτρέπει ο Πατέρας Θεός στα παιδιά Του, στην πορεία τους προς τον ουρανό, με σκοπό την πνευματική τους αύξηση και τελειοποίηση, ώστε να εισέλθουν πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλωστε ο Σωτήρας και Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, μας προτρέπει λέγοντας, ‘Εισέλθετε διά της στενής πύλης• διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν (Ματθαίος,ζ΄:13,14). Συνεπώς θα υπάρξουν περίοδοι στην ζωή μας  που θα δοκιμαστούμε στην πίστη, δηλαδή στο κατά πόσο εμπιστευόμαστε τον Πατέρα Θεό στις δοκιμασίες που περνάμε, έτσι ώστε ο Κύριος στο τέλος της δοκιμασίας να μας δώσει την προσδιορισμένη ευλογία.

Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ, ζητώντας του να θυσιάσει τον γιο του Ισαάκ. Αυτή η εντολή του Θεού στον Αβραάμ, φαινόταν αντίθετη με την υπόσχεση που του είχε δώσει, ότι από το σπέρμα  του Ισαάκ θα τον έκανε μεγάλο έθνος και επιπλέον ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Εκεί λοιπόν που χαιρότανε βλέποντας τον γιο του Ισαάκ, που  απέκτησε μετά από επαγγελία και θαυμαστή ενέργεια του Θεού, στην στείρα γυναίκα του Σάρρα, ενώ αυτή ήταν 90 ετών με νεκρωμένη μήτρα, έρχεται η φωνή του Κυρίου ένα βράδυ, να του πει να πάει να θυσιάσει τον γιό του Ισαάκ. Ο Αβραάμ, δεν αμφισβήτησε την εντολή του Θεού, γιατί συλλογίσθηκε  ότι ο Θεός μπορεί και από νεκρό να αναστήσει το παιδί του.  Γι’ αυτό σηκώθηκε νωρίς το πρωί και ξεκίνησε να πάει να τον θυσιάσει τον γιο του, στο όρος που ο Θεός του είπε. Ενώ τον είχε δέσει και βάλει πάνω στο θυσιαστήριο που είχε οικοδομήσει, όταν πήρε το μαχαίρι για να σφάξει τον γιο του, τον σταμάτησε άγγελος του Θεού και του είπε μήνυμα από τον Θεό στο οποίο μεταξύ των άλλων ανέφερε, ‘…επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου, τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού ….και εν τω σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής• διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου’ (Γένεση, κεφ. κβ΄). Αυτή η υπόσχεση που αφορά την ευλογία των εθνών εκπληρώθηκε με την ενανθρώπιση, το έργο, τη θυσία και την ανάσταση του Υιού του Θεού Ιησού Χριστού ο οποίος σαν άνθρωπος  ανήκε  στο γενεαλογικό δέντρο του Αβραάμ. Στη δική του προσωπική δοκιμασία της πίστεως, ο Αβραάμ με την απόφασή του να υπακούσει στον Θεό και να πάει για να θυσιάσει τον Ισαάκ, απέδειξε έμπρακτα ότι αγαπάει πιο πολύ τον Θεό απ’ ότι τον γιό του. Το συμπέρασμα από αυτή τη δοκιμασία είναι ότι  όποιος αγαπάει τον δωρητή Θεό περισσότερο από τα δώρα Του (υγεία, εργασία, οικογένεια κλπ) τότε η ευλογία του Θεού σ’ αυτόν θα είναι πολύ μεγάλη.

Από τα πολλά άλλα γραφικά παραδείγματα δοκιμασίας ανθρώπων του Θεού, αναφέρουμε και αυτό των απόστολων Παύλου και Σίλα. Όταν κατόπιν οδηγίας του Κυρίου πήγαν στους Φιλίππους της Μακεδονίας, επειδή ο απόστολος Παύλος εξέβαλε στο Όνομα του Χριστού το πνεύμα μαντείας από μια γυναίκα, τότε τα αφεντικά της όταν είδαν ότι χάθηκε η ελπίδα  να κερδίζουν χρήματα με τις μαντείες της, έπιασαν τους αποστόλους και τους πήγαν στους άρχοντες της πόλης, κατηγορώντας τους σαν ταραχοποιούς. Τότε όρμησε ο όχλος εναντίον των απόστολων, οι στρατηγοί τους έσκισαν τα ρούχα και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς, τους έβαλαν φυλακή. Εκεί στην φυλακή, αντί να τα βάλουν με τον Θεό λόγω του ξυλοδαρμού και της φυλάκισης που υπέστησαν, άρχισαν να προσεύχονται και να υμνούν τον Θεό και τους άκουγαν οι άλλοι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, σείστηκαν τα θεμέλια της φυλακής, άνοιξαν όλες οι πόρτες και λύθηκαν όλων τα δεσμά. Όταν ξύπνησε ο δεσμοφύλακας επειδή είδε τις πόρτες ανοικτές θεώρησε ότι έφυγαν οι φυλακισμένοι και επιδίωξε να αυτοκτονήσει, όμως ο απόστολος Παύλος του φώναξε να μην κάνει κακό στον εαυτό του γιατί όλοι ήταν εκεί. Τότε έντρομος ο δεσμοφύλακας ρώτησε τους αποστόλους τί έπρεπε να κάνει για να σωθεί. Εκείνοι του απάντησαν, να πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθεί εκείνος και όλη η οικογένειά του. Στη συνέχεια οι απόστολοι μίλησαν και στους οικείους  του δεσμοφύλακα, όλοι βαπτίστηκαν στο νερό και όλη η οικογένεια χάρηκε που πίστεψε στον Θεό (Πράξεις,ις΄:16-34). Στην δική τους δοκιμασία της πίστεως, οι απόστολοι στάθηκαν σταθεροί στην πίστη τους προς τον Θεό και αντιμετώπισαν την δοκιμασία με προσευχή, προτιμώντας να μην χαλάσουν την σχέση τους με τον Θεό αλλά να δεχτούν την ταλαιπωρία και όλα τα βάσανα δοξάζοντας τον Θεό. Δεν απαίτησαν από τον Θεό να κάνει κάτι για αυτούς αλλά θεώρησαν ότι οι ίδιοι κάτι έπρεπε να κάνουν για τον Θεό και αυτό ήταν να Τον δοξάζουν αποδεχόμενοι το συμβάν. Το αποτέλεσμα της ευλογίας από τον Θεό ξεκινάει από το πώς στεκόμαστε στην προσωπική μας δοκιμασία και όταν την αντιμετωπίζουμε με προσευχή και ευχαριστία προς τον ουράνιο Πατέρα μας, τότε Αυτός ενεργεί θαυμάσια.

Συνεχίζοντας θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσα στο λόγο του Θεού η λέξη ‘πειρασμός’ έχει δύο ερμηνείες, η μία είναι ‘δοκιμασία της πίστης’ και η άλλη ‘δελεασμός και παρακίνηση σε αμαρτία’. Για την ερμηνεία ‘δοκιμασία της πίστης’ ισχύει το γραμμένο, ‘Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος• πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε’(Α΄Κορινθίους,ι΄:13), ενώ για την ερμηνεία, ‘δελεασμός και παρακίνηση σε αμαρτία’, ισχύει το επίσης γραμμένο, ‘Μηδείς πειραζόμενος ας λέγη ότι από του Θεού πειράζομαι• διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον’ (Ιακώβου,α΄:13-15). Προφανώς για το γραμμένο ‘..Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς..’ ισχύει η πρώτη ερμηνεία.

Ολοκληρώνοντας λέμε ότι η πίστη μας προς τον Θεό δεν έχει να κάνει μόνο με το να λάβουμε τα αιτήματα μας, αλλά αφορά κυρίως τη σταθερή αγάπη μας σ’ Αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με την εκτέλεση εκ μέρους μας του θελήματός Του. Όλοι θα δοκιμαστούμε κατά το μέτρο της πίστεώς μας, επειδή ο Ουράνιος Πατέρας μας θέλει να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Όμως σε κάθε δοκιμασία θα έχουμε την βοήθεια Του, για να τη φέρουμε εις πέρας. Γι’ αυτό όταν δοκιμάζεται η πίστης μας, ας μένουμε σταθεροί και αμετακίνητοι, γιατί ο Θεός θέλει να δοξαστεί στην ζωή μας. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1163
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4728
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50761
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538670

We have: 12 guests online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024