Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας∙ διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας» (Λουκάς, κα΄:28).

Ο Κύριος Ιησούς είχε μεταξύ των άλλων πει στους μαθητές του, ‘Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα• ει δε μη, ήθελον σας ειπεί• υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον• και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ.' (Ιωάννης, ιδ΄:2,3). Σε αυτά όπως και σε άλλα  προφητικά λόγια του Κυρίου στηρίζεται η προσδοκία της Εκκλησίας του Θεού, δηλαδή να περιμένει τον Κύριο Ιησού Χριστό, να έρθει από τον ουρανό για να παραλάβει τους πιστούς που Tον περιμένουν και να μεταμορφώσει τα θνητά  σώματά τους, σε αθάνατα ουράνια, ώστε να ζούνε αιώνια μαζί Του. Αυτό το γεγονός που θα συνοδεύεται και με την ανάσταση των μέχρι τότε αποθανόντων εν Χριστώ πιστών, ονομάζεται μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών, αρπαγή της Εκκλησίας.

O απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, γράφει πιο αναλυτικά σχετικά με αυτό το γεγονός : «Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας∙ επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους» (Α΄ Θεσσαλονικείς, δ΄:15-18).
«Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν. Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς∙ πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι∙ διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν.  Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος “Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη”» (Α΄ Κορινθίους,ιε΄:50-54).

Από τα προαναφερθέντα εδάφια συμπεραίνουμε ότι η τελική φάση της αρπαγής περιλαμβάνει πρώτα την ανάσταση των αποθανόντων εν Χριστώ πιστών με νέα άφθαρτα σώματα, στη συνέχεια την μεταμόρφωση των φθαρτών σωμάτων των πιστών που περιμένουν τον Κύριο σαν τις φρόνιμες παρθένες της παραβολής, σε άφθαρτα ουράνια και την αρπαγή όλων σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα, ώστε όλοι μαζί να ζουν πάντοτε με τον Κύριο.

Για τα σημεία πριν την αρπαγή μας αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος, περιγράφοντας τον τρόπο ζωής των περισσότερων ανθρώπων κατά την περίοδο που θα λάβει χώρα η αρπαγή, ίδιο με αυτόν  των  ημερών του Νώε. Τότε οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, πάντρευαν, παντρευόταν και γενικά ενδιαφερόταν μόνο για την ευχαρίστηση της σάρκας τους, μέχρι που ο Νώε μπήκε στην κιβωτό, ήρθε ο κατακλυσμός και  απώλεσε όλους τους εκτός κιβωτού ανθρώπους. Όμοια κατάσταση επικρατούσε και κατά τις ημέρες του Λώτ. Τότε οι άνθρωποι της περιοχής των Σοδόμων και Γομόρρων όπου ζούσε ο Λωτ, ζούσαν χωρίς ηθικούς φραγμούς.  Μέχρι που ο Θεός αφού έσωσε τον Λώτ και τις κόρες του, έβρεξε πυρ και θείο από τον ουρανό και τους απώλεσε όλους. Έτσι θα ζουν  και οι άνθρωποι την περίοδο που πρόκειται να αποκαλυφθεί ο Υιός του ανθρώπου. Ο Κύριος μας προειδοποιεί λέγοντας, ότι εκείνη την ημέρα όποιος είναι πάνω στην ταράτσα και έχει τα σκεύη του μέσα στο σπίτι, να μην κατέβει να τα πάρει και όποιος είναι στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω. Ακόμη μας προτρέπει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λώτ, η οποία ενώ απομακρυνόταν από τις πόλεις που καταστρεφόταν, μαζί τον άνδρα της και τις δύο κόρες τους, δεν υπάκουσε στο λόγο του Κυρίου, γύρισε να δει πίσω και έγινε στήλη άλατος. Συνεχίζοντας ο Κύριος λέει ότι εκείνη την νύχτα θα είναι δύο σε ένα κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, δύο γυναίκες θα αλέθουν μαζί, η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται, δύο θα βρίσκονται στο χωράφι, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται και στην ερώτηση που του έκαναν, ‘Πού Κύριε;’. απάντησε ο Κύριος: ‘Όπου είναι το σώμα εκεί θα μαζευτούν οι αετοί’ (Λουκάς, ιζ΄:26-37).

Συμπεραίνοντας λέμε ότι στις ημέρες του Νώε οι άνθρωποι έπρατταν  μόνο το κακό και επειδή υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν οι εναπομείναντες  δίκαιοι, ο Θεός είπε στο Νώε να κατασκευάσει κιβωτό για να τους προφυλάξει από τη μελλοντική κρίση που θα ερχόταν με τον κατακλυσμό. Επίσης στις ημέρες που ζούσε ο Λώτ στα Σόδομα, οι άνθρωποι των Σοδόμων είχαν φτάσει σε πλήρη διαφθορά, μέχρι που ζήτησαν να βιάσουν τους αγγέλους που είχαν έρθει στο σπίτι του Λώτ, για να του πούνε να βγει μαζί με τους δικούς του ανθρώπους από τα Σόδομα, επειδή ο Θεός θα τα κατάστρεφε. Το κοινό χαρακτηριστικό των ημερών των δυο προαναφερθέντων Νώε και Λώτ, ήταν ότι η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες και οι άνθρωποι δεν ενδιαφερόταν  για το θέλημα του Θεού ώστε να μετανοήσουν και για να μην φθαρούν οι δικοί Tου πιστοί ο Κύριος επενέβη επιφέροντας μεν καταστροφική κρίση στους αμετανόητους ανθρώπους, διαφυλάττοντας δε τους δικούς Του.

Όμοια και σήμερα οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών αλλάζουν προς το χειρότερο, επιβάλλοντας  νόμους που καθιστούν την αμαρτία νόμιμη και αποδεκτή στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενός τέτοιου νόμου είναι αυτός που αφορά το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δύο ανδρών ή δύο γυναικών. Τέτοιοι νόμοι έχουν σαν αποτέλεσμα να εξαπλώνεται η διαφθορά και να απομακρύνονται οι άνθρωποι από το θέλημα του Θεού και να ζουν σύμφωνα με τις σαρκικές επιθυμίες τους. Ο κίνδυνος που υπάρχει για τα παιδιά του Θεού είναι βλέποντας την αμαρτία να αυξάνει, να μη αγρυπνούν και ενεργούν όπως πρέπει, αλλά να ενεργούν όπως οι μωρές παρθένες της παραβολής. Επειδή η έλλειψη εφεδρικού λαδιού, που ήταν η αιτία που δεν εισήλθαν στους γάμους οι μωρές παρθένες, κατά τη γνώμη μας οφειλόταν στην επιπόλαιη εκτίμηση εκ μέρους τους ότι ο χρόνος άφιξης του Νυμφίου θα ήταν σύντομος , υπενθυμίζουμε τα λόγια του Κυρίου στους μαθητές Του: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε• διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός.» (Μάρκος.ιγ΄:32,33), « Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι• διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.» (Λουκάς, ιβ΄:40).

«Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης»(Πράξεις,α΄:8,9).

Συνοψίζοντας λέμε ότι όσοι είμαστε μέλη  της νύφης Εκκλησίας και θέλουμε να λάβουμε μέρος στον γάμο του Νυμφίου μας Χριστού, παρατηρώντας τα γεγονότα των ημερών μας που είναι προφητευμένα στον γραπτό λόγο του θεού, να πάρουμε πιο σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις του Κυρίου. Επειδή αυτά τα γεγονότα αποτελούν σημεία πριν την Αρπαγή, είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας να επαγρυπνούμε πνευματικά, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν ο Κύριος έρθει να μας παραλάβει, είτε με προσωπική πρόσκληση, είτε με την αρπαγή.  Η εκκλησία από τη δημιουργία της εδώ και 2000 χρόνια περίπου, ξέρει ότι ‘Ο Κύριος είναι πλησίον’ και μαζί με το Άγιο Πνεύμα λένε στον Κύριο, ‘Ελθέ’(Αποκ.,κβ΄:17).Δεν μας ανήκει να γνωρίζουμε ‘τους χρόνους ή τους καιρούς’ της έλευσης του Κυρίου.  Αυτό που μας ανήκει είναι το ‘γίνεσθε έτοιμοι’. Αμήν!

 

«Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού• πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού»(Λουκάς,ζ΄:28).
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή Πρόδρομος όπως είναι γνωστός, ήταν προφητευμένος από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν αναφορές στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα, το οποίο βιβλίο χρονολογείται γύρω στο 740-701 π.Χ. , όπου διαβάζουμε την ακόλουθη προφητεία που αφορά τον Ιωάννη: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου∙ ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών»(Ησαΐας,μ΄:3). Επίσης, διαβάζουμε και στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. : «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελό μου, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου∙ και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε∙ ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων….Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής»(Μαλαχίας,γ΄:1, δ΄:5). Μάλιστα για την αναφορά του ονόματος ως Ηλία, ο Κύριος είπε: «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα•  σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν• ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών’ και ο ευαγγελιστής Ματθαίος συμπληρώνει: ‘Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς(Ματθαίο,ιζ΄:11-13).
Ο Πατέρας Θεός προ καταβολής του κόσμου, είχε σχεδιάσει το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, μέσω της ενανθρώπισης και θυσίας του Υιού Του Ιησού Χριστού. Οι προφητείες περί του Ιωάννη καταλαβαίνουμε ότι ήταν μέρος αυτού του σχεδίου  και σαν αληθινός λόγος Θεού  εκπληρώθηκαν.
Ο Ιωάννης είχε αποστολή να κατασκευάσει την οδό του Κυρίου, δηλαδή να προετοιμάσει το έδαφος ώστε σε όσους ανθρώπους  θα ερχόταν κοντά του, να τους σύστηνε τον Ιησού Χριστό, ώστε να Τον ακολουθήσουν. Είχε σπουδαίο ρόλο και μάλιστα τον βλέπουμε να είναι στην έρημο, διότι εκεί ήταν το θέλημα του Θεού να πάει και εκεί πήγαιναν οι άνθρωποι και τον άκουγαν. Ο Ιωάννης είχε αποκλειστικό ρόλο να μιλήσει και να κάνει βάπτισμα μετανοίας, ώστε οι άνθρωποι να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους και να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Κανένας άλλος προφήτης δεν βλέπουμε να κάνει βάπτισμα μετανοίας, το οποίο βάπτισμα ήταν προμήνυμα για το βάπτισμα σωτηρίας που θα βαπτίζονταν όσοι πιστέψουν στον Ιησού Χριστό(Μάρκος,ις΄:16).
Ο Ιωάννης κήρυττε λέγοντας “Μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών”(Ματθαίος,γ΄:2). Τα ίδια ακριβώς λόγια έλεγε και ο Κύριος Ιησούς, στην αρχή της διακονίας Του (Ματθαίος,γ΄:17). Από αυτό συμπεραίνουμε πόσο δυνατός ήταν ο λόγος του Ιωάννη ώστε να τον επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό που έλεγε ο Ιωάννης άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων ώστε πολλοί ερχόταν σ’ αυτόν και βαπτιζόταν εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους.
Ο Ιωάννης δεν επεδίωξε να φτιάξει την ζωή του όπως οι περισσότεροι άνθρωποι αλλά αφιερώθηκε πλήρως, ζώντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού γι’ αυτόν. Ζούσε σε έρημο τόπο, τρώγοντας ακρίδες και άγριο μέλι και φορώντας ρούχο από τρίχες καμήλας με δερμάτινη ζώνη (Ματθαίος, γ΄:4). Απ’ αυτό καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ απλός άνθρωπος και του αρκούσαν τα λίγα για να ζήσει χωρίς να στεναχωριέται για τα πολλά που δεν είχε. Ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει ότι τον φροντίζει ο Ουράνιος Πατέρας, Τον εμπιστεύεται σε κάθε ανάγκη του και αρκείται σε αυτά που του δίνει.
Όταν ο Κύριος πήγε να βαπτιστεί,  ο Ιωάννης του είπε, ‘Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;’ και ο Κύριος του απάντησε, ‘Άφες τώρα• διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην’. Τότε ο Ιωάννης Τον βάπτισε και όταν ο Κύριος βγήκε από το νερό, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε ο Ιωάννης να κατεβαίνει σαν περιστέρι το Άγιο Πνεύμα και να μένει επάνω στον Κύριο και ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς να λέει ‘Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην’ (Ματθαίος,γ΄:13-17).  Επιπλέον ο Ιωάννης είχε την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς θα βάπτιζε στο Άγιο Πνεύμα, επειδή του είχε πει ο Θεός ότι σε όποιον δει  να κατεβαίνει το Πνεύμα και να μένει πάνω του, αυτός είναι που θα βάπτιζε στο Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης,α΄:33). Παρατηρούμε ότι οι λόγοι του Θεού για το πώς θα αναγνωρίσει ο Ιωάννης τον Κύριο Ιησού εκπληρώθηκαν κατά τη βάπτιση του Κυρίου, κατά την οποία έχουμε την φανέρωση του Τριαδικού Θεού.
Όπως ο Ιωάννης οδηγήθηκε από τον λόγο του Θεού και αυτός ο λόγος τον έφερε κοντά στον Ιησού Χριστό, έτσι και σήμερα ο γραμμένος λόγος του Θεού που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και ειδικότερα  στην Καινή Διαθήκη, μας οδηγεί στον Κύριο Ιησού Χριστό και μας φανερώνει τη σωτηρία που μας προσέφερε με το άμωμο αίμα της θυσίας Του.  Γι’ αυτό καλό είναι καθένας που θέλει να λέγεται χριστιανός, να έχει κοντά του μια Καινή Διαθήκη και προσευχόμενος να τη μελετά, για να έρχεται όλο και περισσότερο πιο κοντά στον Ιησού Χριστό και να Τον ονομάζει ουσιαστικά και όχι τυπικά Κύριο.
Ακόμα και όταν ο Ηρώδης έβαλε τον Ιωάννη στην φυλακή επειδή τον έλεγχε για την παράνομη γυναίκα που είχε,  ο λόγος του Ιωάννη άρεσε στον Ηρώδη μιας και τον θεωρούσε άνδρα δίκαιο και άγιο και τον ευχαριστούσε να τον ακούει (Μάρκος,ς΄:20). Αυτό σήμαινε ότι το έργο του Ιωάννη συνεχιζόταν και μέσα στη φυλακή παρόλο που αυτή η φυλάκιση αποτελούσε γι’ αυτόν μια μεγάλη δοκιμασία. Αυτό το λέμε διότι πρέπει να περίμενε ο Κύριος τον οποίο σύστησε στους ανθρώπους, να έκανε κάποια ενέργεια ώστε να ελευθερωνόταν από την φυλακή. Γι’ αυτό όσο έβλεπε ότι οι ημέρες περνούσαν και αυτός παρέμεινε φυλακισμένος, η πίστη του ότι ο Κύριος ήταν ο Υιός του Θεού, κλονίστηκε. Το μέγεθος και η διάρκεια της δοκιμασίας τον έκαναν να αμφισβητήσει αυτά που είδε και άκουσε. Όμως δεν άφησε να παραμένει η αμφιβολία μέσα του, αλλά από τη φυλακή που βρισκόταν έστειλε δύο μαθητές του και ρώτησαν τον Κύριο, ‘συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν;’ Ο πράος Κύριος, που σαν Θεός γνωρίζει και κατανοεί τις ασθένειες και τις πτώσεις μας, απάντησε, ‘υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε• τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται• και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί’ (Ματθαίος, ια΄:2-4).
Ολοκληρώνοντας λέμε ότι  ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης  της Παλαιάς Διαθήκης, ευαρέστησε τον Θεό με το περπάτημά του και εκπλήρωσε το έργο που του ανέθεσε. Όταν για λίγο σκανδαλίστηκε, απευθύνθηκε στον Κύριο και Αυτός του απάντησε. Έτσι και όλοι εμείς που έχουμε γεννηθεί ‘άνωθεν’ από τον Θεό και  Τον επικαλούμαστε Πατέρα, ας πηγαίνουμε κοντά Του, προσευχόμενοι δια του Άγίου Πνεύματος και ας μελετάμε προσεκτικά τον γραμμένο λόγο Του, για να μας φανερώνει τί έργο θέλει να πράττουμε και να μας δίνει δύναμη να το εκτελούμε. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1218
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4783
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50816
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538725

We have: 25 guests online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024