Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Α’ Τιμοθέου στ: 11-12

 

 Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονεικίας παραιτού, εξεύρων ότι γεννώσι μάχας· ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώση εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθειαν, και να ανανήψωσιν από της παγίδος του διαβόλου, υπό του οποίου είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου. Β’ Τιμοθέου β: 22-26

 

 Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δίδασκε δια παραβολών το λαό, στις ημέρες της επίγειας διακονίας του, και επιπλέον όταν βρισκόταν αποκλειστικά με τους δώδεκα μαθητάς του, έλεγε: «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού· εις εκείνους δε τους έξω διά παραβολών τα πάντα γίνονται, διά να βλέπωσι βλέποντες και να μη ίδωσι, και να ακούωσιν ακούοντες και να μη νοήσωσι, μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα.»

και μάλιστα τονίζει ο λόγος του Θεού:

«Και διά τοιούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς τον λόγον, καθώς ηδύναντο να ακούωσι, χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς· κατ ιδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού.»

 

 Το μυστήριο της βασιλείας του Θεού ή η βασιλεία των ουρανών και σήμερα, αποκαλύπτεται μόνον στους μαθητάς του Ιησού Χριστού.

Όταν έρθει η ώρα του Θεού και σε καλέσει ο Κύριος σε μετάνοια, επιστροφή και υπακοή στο θέλημα του. Αυτό γίνεται με ατομική πρόσκληση.

 

Δεν είναι μια διαδικασία ανθρώπινη, αλλά θεϊκή.

 

 Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σήμερα στέλνει τους δούλους του, ανθρώπους απλούς και αγίους να σου μιλήσουν να σε προτρέψουν και να σε ευαγγελίσουν την βασιλεία των ουρανών. Από κει και πέρα είναι η δική σου απόφαση να δεχθείς την πρόσκληση ή να την απορρίψεις.

 Εάν την απορρίψεις ο Κύριος θα προσπαθήσει και πάλι σε άγνωστο χρόνο να σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία μετάνοιας και επιστροφής. Εάν δεχθείς την πρόσκληση αρχίζει η μαθητεία.

Μαθητεία στο λόγο του Θεού και στην προσευχή δια πίστεως.

Διαβάζουμε στις «πράξεις των αποστόλων» ότι οι πρώτοι Ισραηλίτες, που επίστευσαν μαζικά στον Ιησού Χριστό ήσαν 3,000 ψυχές την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής.

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι όλοι μαζί, συνήθιζαν σε τέσσερα πράγματα: να εμμένουν στην διδαχή των αποστόλων, στην κοινωνία μετ’ αλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές.

 

 Μετά από 35 χρόνια προόδου στο έργο του Θεού, ο απόστολος Παύλος γράφει προς τον νεώτερο εργάτη και πιστό σύντροφο στο αποστολικό έργο, τον Τιμόθεο αυτά που διαβάσαμε ανωτέρω.

 

Ας προσέξουμε τις προτροπές:

 

«Ζήτει …

…Αγωνίζου …

…Κράτει την αιώνια ζωή εις την οποία και προσεκλήθης.»

 

 Αυτό δείχνει την σπουδαιότητα αυτού που κρατάμε στα χέρια μας και είναι δικό μας.   

Φανερώνει ένα πιστό άνθρωπο, που γνωρίζει καλά τι βαστά, και με πολύ κόπο και αγώνα το διατηρεί έως την ημέρα που θα έλθει η ανάπαυση και το βραβείο της άνω κλήσεως.

 

Όμως, Πολλοί χριστιανοί σήμερα σε όλο το Δυτικό κόσμο, που μετρά κάπου 2 δισεκατομμύρια χριστιανούς «κατ΄ όνομα» δεν έχουν πάρει σοβαρά αυτή τη πρόσκληση ή και ίσως την έχουν … απορρίψει!

 

Και πώς αποδεικνύεται αυτό;

 

 Από την πνευματική ζωή και τον χαρακτήρα, που ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε να φανερώνουμε: «ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος…»

 Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε στις ημέρες μας, όχι με την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά με την κρίση απιστίας και ασέβειας του δυτικού πολιτισμού.

  Το βλέπουμε και προφητικά από την επιστολή του Ιούδα α:18, και είναι ένα ακόμη σημείο των εσχάτων ημερών: «ότι σας έλεγον, ότι εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών.»

 

Ας αγαπήσουμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τον πατέρα μας τον ουράνιο και τον θείο λόγο του με όλη μας την καρδιά, Αμήν.

  

 

Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.                                                                                       Β΄ Κορινθίους 5: 9, 10

 

 Αν διαβάσουμε από το ευαγγέλιο του Χριστού, την Καινή Διαθήκη, τη περικοπή από Β΄ Κορινθίους 4:13 έως 5:8, θα δούμε το πλούτο της αλήθειας του λόγου του Θεού. Ο «λόγος» που μας γεμίζει με πίστη, θάρρος, εμπιστοσύνη στον ουράνιο πατέρα μας.

 

 Η κατάληξη της περικοπής, είναι το εδάφιο (9) «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν.»

 

 Πράγματι, είτε ζούμε μέσα σε αυτό το σώμα (ενδημούντες), ή αναχωρούμε προς τον Κύριο (αποδημούντες) έχουμε φιλότιμο, ώστε να είμεθα ευάρεστοι στον ουράνιο πατέρα μας.

 

 Το κίνητρο είναι η σχέση μας, η αγάπη και η τιμή προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του οποίου τη ζωή ανακαλύπτουμε μέσα από τη μελέτη των γραφών. Το παράδειγμα μας το έδωσαν πρώτοι οι δώδεκα μαθητές. Όταν τους κάλεσε ο Ιησούς δεν δίστασαν να πουν «ναι Κύριε» και ακολούθησαν τον Ιησού για τρία ολόκληρα χρόνια. Όπως γνωρίζουμε ακολούθησαν φιλότιμα τον Ιησού και διέδωσαν παντού το λόγο του ευαγγελίου, καθώς ο Ιησούς τους απέστειλε.

 

Σήμερα, έχουμε και εμείς την ίδια πρόσκληση

και αποστολή από τον Ιησού Χριστό:

«…μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»

 

 Όταν λοιπόν γνωρίσουμε τον Ιησού, μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο και την καταδίκη της ανομίας και μας συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες μας τότε αισθανόμαστε μια τέτοια ευγνωμοσύνη και από φιλότιμο υπηρετούμε τον Θεό και τον πλησίον μας με αγάπη, με πίστη, με ελπίδα.

 

 Όταν ο ουράνιος πατέρας, μας παρατηρεί να υπηρετούμε, τότε γινόμαστε ευάρεστοι.  Όπως αναφέρει για τον υιό του «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε»

 

Άρα λοιπόν αυτό που διακρίνει τα πιστά παιδιά του Θεού είναι το φιλότιμο!

 

 Και επειδή το φιλότιμο συνδέεται με την επιβράβευση και την τιμή, πράγματι βλέπουμε και τους δώδεκα μαθητές να ανησυχούν, για το ποιος είναι μεγαλύτερος, αλλά ακόμη και για το εάν καθίσουν ο ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών. Όμως στο εδάφιο (10) δίδεται η εξήγηση «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.»

 

 Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού: Η δόξα που μας περιμένει στον ουρανό περνά από το βήμα του Χριστού, όπου θα ανταμειφθεί ο καθένας για όσα έκαμε σωματικά εδώ στη γη, είτε αγαθόν είτε πονηρό.

 

 Και πάνω σε αυτό το σπουδαίο γεγονός μπροστά μας, θα πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όπως οι νέοι μας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που αγωνίζονται και προσδοκούν την είσοδό τους στις καλύτερες σχολές των ΑΕΙ / ΤΕΙ.

 

Η ανησυχία μας, είναι πώς θα μας βρει η ημέρα εκείνη μπροστά στο βήμα του Χριστού:

 

Ø  Πλήρεις καρπών δικαιοσύνης;

Ø  Εργαζόμενους στο έργο του Θεού ή περιεργαζόμενους;

Ø  Έχοντας φυλάξει την παρακαταθήκη;

 

Ας το σκεφτούμε σοβαρά, τώρα.
        

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1144
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4709
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50742
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538651

We have: 36 guests online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024