Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ, και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. (Ματθαίος 6:6)

 

Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι, (Λουκάς 18:1)

 

Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς. (Πράξεις 2:42)

 

Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάττετο εν τη φυλακή· εγίνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. (Πράξεις 12:5)

 

Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσηυχήθη μετά πάντων αυτών. (Πράξεις 20:36)

 

Αφού δε ετελειώσαμεν τας ημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και προέπεμπον ημάς πάντες συν γυναιξί και τέκνοις έως έξω της πόλεως, και γονατίσαντες επί τον αιγιαλόν προσηυχήθημεν, (Πράξεις 21:5)

 

… προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων, (Εφεσίους 6:18)

 

Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας, (Κολοσσαείς 4:2)

 

… αδιαλείπτως προσεύχεσθε, … (Α’ Θεσσαλονικείς 5:17)

 

 Μελετώντας το λόγο του Θεού, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε την αξία της προσευχής στο να κατοικήσει μέσα μας η δύναμη του Ιησού Χριστού.

Μελετώντας από το 6ο κεφάλαιο προς Εφεσίους, τα εδάφια:

«Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού.»

«διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.»

 Μέσα από τη ζωή των πρώτων μαθητών της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, βλέπουμε την δίψα και την ανάγκη για προσευχή. Βέβαια οι εξηγήσεις είναι πολλές: η πρώτη αγάπη, ο πρώτος ζήλος, οι διωγμοί, κλπ.           

 

Όμως σήμερα το 2011, γιατί προσευχόμαστε;

 

Υπάρχουν άραγε, κοινά σημεία με αυτά των πρώτων μαθητών;

 

Γιατί μας λέει «αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.»;

 

Γιατί ο απόστολος Παύλος στην Έφεσο «γονατίσας προσηύχετο»;

 

Γιατί πρέπει να προσκαρτερούμε στην προσευχή;

 

Έχουμε άραγε προσωπική εμπειρία από τις μεθόδους του Σατανά;

 

Έχουμε άραγε αποφασίσει ότι χωρίς νηστεία και προσευχή, δεν μπορούμε να τερματίσουμε τον καλόν αγώνα της πίστεως;

 

 Γνωρίζουμε άραγε, ότι μέσα στην ελευθερία, που ο Χριστός μας χάρισε, διότι μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα, κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα απέναντι στις επιθυμίες της καρδιάς και της οράσεως των οφθαλμών μας;

 Έτσι λοιπόν, όσο είμαστε στη νεότητα και απολαμβάνουμε υγεία και δύναμη σωματική, ας σκεφτούμε τι λέγει ο Εκκλησιαστής στα κεφ. ια και ιβ:

«Και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου, και απομάκρυνον την πονηρίαν από της σαρκός σου· διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιότης. Και ενθυμού τον Πλάστην σου εν ταις ημέραις της νεότητός σου· πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι, και φθάσωσι τα έτη εις τα οποία θέλεις ειπεί, Δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά·»

 

Και καταλήγει:

 

«Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υποθέσεως· φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργον και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν.»

 

 

 

 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Α’ Τιμοθέου στ: 11-12

 

 Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονεικίας παραιτού, εξεύρων ότι γεννώσι μάχας· ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώση εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθειαν, και να ανανήψωσιν από της παγίδος του διαβόλου, υπό του οποίου είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου. Β’ Τιμοθέου β: 22-26

 

 Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δίδασκε δια παραβολών το λαό, στις ημέρες της επίγειας διακονίας του, και επιπλέον όταν βρισκόταν αποκλειστικά με τους δώδεκα μαθητάς του, έλεγε: «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού· εις εκείνους δε τους έξω διά παραβολών τα πάντα γίνονται, διά να βλέπωσι βλέποντες και να μη ίδωσι, και να ακούωσιν ακούοντες και να μη νοήσωσι, μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα.»

και μάλιστα τονίζει ο λόγος του Θεού:

«Και διά τοιούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς τον λόγον, καθώς ηδύναντο να ακούωσι, χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς· κατ ιδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού.»

 

 Το μυστήριο της βασιλείας του Θεού ή η βασιλεία των ουρανών και σήμερα, αποκαλύπτεται μόνον στους μαθητάς του Ιησού Χριστού.

Όταν έρθει η ώρα του Θεού και σε καλέσει ο Κύριος σε μετάνοια, επιστροφή και υπακοή στο θέλημα του. Αυτό γίνεται με ατομική πρόσκληση.

 

Δεν είναι μια διαδικασία ανθρώπινη, αλλά θεϊκή.

 

 Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σήμερα στέλνει τους δούλους του, ανθρώπους απλούς και αγίους να σου μιλήσουν να σε προτρέψουν και να σε ευαγγελίσουν την βασιλεία των ουρανών. Από κει και πέρα είναι η δική σου απόφαση να δεχθείς την πρόσκληση ή να την απορρίψεις.

 Εάν την απορρίψεις ο Κύριος θα προσπαθήσει και πάλι σε άγνωστο χρόνο να σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία μετάνοιας και επιστροφής. Εάν δεχθείς την πρόσκληση αρχίζει η μαθητεία.

Μαθητεία στο λόγο του Θεού και στην προσευχή δια πίστεως.

Διαβάζουμε στις «πράξεις των αποστόλων» ότι οι πρώτοι Ισραηλίτες, που επίστευσαν μαζικά στον Ιησού Χριστό ήσαν 3,000 ψυχές την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής.

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι όλοι μαζί, συνήθιζαν σε τέσσερα πράγματα: να εμμένουν στην διδαχή των αποστόλων, στην κοινωνία μετ’ αλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές.

 

 Μετά από 35 χρόνια προόδου στο έργο του Θεού, ο απόστολος Παύλος γράφει προς τον νεώτερο εργάτη και πιστό σύντροφο στο αποστολικό έργο, τον Τιμόθεο αυτά που διαβάσαμε ανωτέρω.

 

Ας προσέξουμε τις προτροπές:

 

«Ζήτει …

…Αγωνίζου …

…Κράτει την αιώνια ζωή εις την οποία και προσεκλήθης.»

 

 Αυτό δείχνει την σπουδαιότητα αυτού που κρατάμε στα χέρια μας και είναι δικό μας.   

Φανερώνει ένα πιστό άνθρωπο, που γνωρίζει καλά τι βαστά, και με πολύ κόπο και αγώνα το διατηρεί έως την ημέρα που θα έλθει η ανάπαυση και το βραβείο της άνω κλήσεως.

 

Όμως, Πολλοί χριστιανοί σήμερα σε όλο το Δυτικό κόσμο, που μετρά κάπου 2 δισεκατομμύρια χριστιανούς «κατ΄ όνομα» δεν έχουν πάρει σοβαρά αυτή τη πρόσκληση ή και ίσως την έχουν … απορρίψει!

 

Και πώς αποδεικνύεται αυτό;

 

 Από την πνευματική ζωή και τον χαρακτήρα, που ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε να φανερώνουμε: «ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος…»

 Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε στις ημέρες μας, όχι με την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά με την κρίση απιστίας και ασέβειας του δυτικού πολιτισμού.

  Το βλέπουμε και προφητικά από την επιστολή του Ιούδα α:18, και είναι ένα ακόμη σημείο των εσχάτων ημερών: «ότι σας έλεγον, ότι εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών.»

 

Ας αγαπήσουμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τον πατέρα μας τον ουράνιο και τον θείο λόγο του με όλη μας την καρδιά, Αμήν.

  

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1119
mod_vvisit_counterΕχτές1694
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα15002
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα6942
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα11567
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα42530
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3007426

We have: 27 guests, 1 bots online
Η IP: 3.236.237.61
 , 
Σήμερα : Οκτ 03, 2023