Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια, ή από τριβόλων σύκα; ούτω παν δένδρον καλόν κάμνει καλούς καρπούς,  το δε σαπρόν δένδρον κάμνει κακούς καρπούς. (Ματθ ζ’ 15-17)


 Αγαπητοί,
βλέπουμε πόσο μας τονίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός την ύπαρξη ανθρώπων, που δεν είναι εργάτες του Θεού αλλά ψευδοπροφήτες ή ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν τα σκάνδαλα μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Σε πολλά σημεία μέσα στις επιστολές οι απόστολοι μας ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις αυτών των ανθρώπων:

“…διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν. και δια λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων.” (Ρωμαίους ις’ 17-18)

 Ο απόστολος Παύλος ενώ έχει προσκαλέσει όλους τους πρεσβυτέρους στη Μίλητο για να τους αποχαιρετίσει τους λέει μεταξύ άλλων:

“Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησιν μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς , μη φειδόμενοι του ποιμνίου.” (Πράξεις κ’ 29)

 Στις ημέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες χριστιανικά δόγματα και αιρέσεις.Οι απλοί ανθρώποι βομβαρδίζονται καθημερινά από πληροφόρηση την οποία πρέπει να αξιολογούν με μεγάλη προσοχή. Στόχος του πονηρού είναι να εξαπατήσει τον πιστό, τον άνθρωπο του Θεού και έτσι χρησιμοποιεί εργάτες δόλιους για να πλανήσουν ει δυνατόν και τους εκλεκτούς.

 Διαβάζουμε: “… αλλ’ υπάρχουσιν τινές οι οποίοι σας ταράττουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το ευαγγέλιον του Χριστού.»   (Γαλάτας α’ 7),επίσης διαβάζουμε:
«Βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοσιν των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν». (Κολοσαείς β’ 8)

 Το φοβερό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εισάγουν αιρέσεις απωλείας με σκοπό το κέρδος, καθώς διαβάζουμε «…και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.» (Β΄ Πέτρ β’ 3).

·         Τι θα κάνουμε εμείς όταν μας πλησιάζουν ?

·         Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πλήθος των αιρέσεων ?

·         Πώς θα προφυλαχθούμε να μην πέσουμε στην παγίδα τους ?

·         Πού θα πάμε να αναζητήσουμε βοήθεια ?


 Η απάντηση σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς είναι μία. Προσευχή και μελέτη (σπουδή) του Λόγου του Θεού. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και μελετά το Λόγο, αναπτύσσει καθαρή καρδιά γεμάτη πίστη στην αλήθεια του ευαγγελίου.

 Χρειαζόμαστε να είμαστε μέσα στην ποίμνη των προβάτων, την εκκλησία που είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας (Α΄ Τιμοθέου γ΄15). Μέσα στην αγία εκκλησία του Χριστού εποικοδομούμεθα επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και προφητών, με ακρογωνιαίο λίθο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό (Εφες. Β’ 20).  Η αληθινή εκκλησία του Χριστού έχει εργάτες του Θεού, κεχρισμένους, που φροντίζουν να διαμείνει στους πιστούς η αλήθεια του ευαγγελίου χωρίς να υποχωρούν σε πρόσωπα ανθρώπων αγωνιζόμενοι με χαρά ποιμένοντες το λαό του Θεού επισκοπούντες μη αναγκαστικώς αλλά εκουσίως’ μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως (Β’ Πετρ ε’ 2).

 
Αγαπητέ μας, ευχόμεθα να οδηγηθείτε μετά από προσευχή στην αληθινή εκκλησία του Χριστού, εκείνη που ο Χριστός θα έλθει να παραλάβει «δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσα κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων αλλά δια να είναι αγία και άμωμος» (Εφες. 3’ 27)    

 Ο Θεός να σας ευλογήσει.

 

 

Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ, και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. (Ματθαίος 6:6)

 

Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι, (Λουκάς 18:1)

 

Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς. (Πράξεις 2:42)

 

Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάττετο εν τη φυλακή· εγίνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. (Πράξεις 12:5)

 

Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσηυχήθη μετά πάντων αυτών. (Πράξεις 20:36)

 

Αφού δε ετελειώσαμεν τας ημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και προέπεμπον ημάς πάντες συν γυναιξί και τέκνοις έως έξω της πόλεως, και γονατίσαντες επί τον αιγιαλόν προσηυχήθημεν, (Πράξεις 21:5)

 

… προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων, (Εφεσίους 6:18)

 

Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας, (Κολοσσαείς 4:2)

 

… αδιαλείπτως προσεύχεσθε, … (Α’ Θεσσαλονικείς 5:17)

 

 Μελετώντας το λόγο του Θεού, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε την αξία της προσευχής στο να κατοικήσει μέσα μας η δύναμη του Ιησού Χριστού.

Μελετώντας από το 6ο κεφάλαιο προς Εφεσίους, τα εδάφια:

«Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού.»

«διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.»

 Μέσα από τη ζωή των πρώτων μαθητών της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, βλέπουμε την δίψα και την ανάγκη για προσευχή. Βέβαια οι εξηγήσεις είναι πολλές: η πρώτη αγάπη, ο πρώτος ζήλος, οι διωγμοί, κλπ.           

 

Όμως σήμερα το 2011, γιατί προσευχόμαστε;

 

Υπάρχουν άραγε, κοινά σημεία με αυτά των πρώτων μαθητών;

 

Γιατί μας λέει «αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.»;

 

Γιατί ο απόστολος Παύλος στην Έφεσο «γονατίσας προσηύχετο»;

 

Γιατί πρέπει να προσκαρτερούμε στην προσευχή;

 

Έχουμε άραγε προσωπική εμπειρία από τις μεθόδους του Σατανά;

 

Έχουμε άραγε αποφασίσει ότι χωρίς νηστεία και προσευχή, δεν μπορούμε να τερματίσουμε τον καλόν αγώνα της πίστεως;

 

 Γνωρίζουμε άραγε, ότι μέσα στην ελευθερία, που ο Χριστός μας χάρισε, διότι μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα, κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα απέναντι στις επιθυμίες της καρδιάς και της οράσεως των οφθαλμών μας;

 Έτσι λοιπόν, όσο είμαστε στη νεότητα και απολαμβάνουμε υγεία και δύναμη σωματική, ας σκεφτούμε τι λέγει ο Εκκλησιαστής στα κεφ. ια και ιβ:

«Και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου, και απομάκρυνον την πονηρίαν από της σαρκός σου· διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιότης. Και ενθυμού τον Πλάστην σου εν ταις ημέραις της νεότητός σου· πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι, και φθάσωσι τα έτη εις τα οποία θέλεις ειπεί, Δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά·»

 

Και καταλήγει:

 

«Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υποθέσεως· φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργον και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν.»

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1032
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4597
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50630
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538539

We have: 18 guests, 1 bots online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024