Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής. (Παροιμίες 4:23)

 

Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν. (Ματθαίος 5:8)

 

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. (Ψαλμοί 51:10)

 

… Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, όστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. (Πράξεις 13:22)

 

Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού, και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:23)

 

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. (Παροιμίες 28:14)

 

Τις είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά; διότι ευθείαι είναι αι οδοί του Κυρίου, και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυταίς· οι δε παραβάται θέλουσι πέσει εν αυταίς. (Ωσηέ 14:9)

 

Ο Λόγος του Θεού τονίζει πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει καρδιά καθαρή, σοφή και συνετή. Είναι Μακάριος!

 

Οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται

από τη στάση της καρδιάς μας!

 

Δηλαδή είναι δυνατόν να μας ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ εξ αιτίας της ταπεινής καρδιάς μας (στην παιδική και νεανική ηλικία) και κατόπιν να υπερηφανευτεί η καρδιά μας και ο Θεός να στραφεί εναντίον μας. (εις τους υπερήφανους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη).

 

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος

τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. (Παροιμίες 17:3)

 

Εχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων μέσα στην Π. Διαθήκη αλλά και στην Κ. Διαθήκη, όπου διαβάζουμε: «και έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον…»

Σε άλλο σημείο διαβάζουμε: «η καρδία του Ασά ήτο τελεία, πάσας τας ημέρας αυτού».

 

Ο Ιωσήφ, είναι ένα παράδειγμα νέου, που αντιστάθηκε στην αμαρτία. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή αυλικού του Φαραώ στην Αίγυπτο, ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Πετεφρή εξ αιτίας του Ιωσήφ: «και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν εν των οίκω και τοις αγροίς». Όμως, ήλθε η ώρα του πειρασμού. Η γυναίκα του Πετεφρή έρριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήθητι μετ’ εμού» Και ο Ιωσήφ απάντησε: «δεν είναι εν τω οίκω τούτω ουδείς μεγαλήτερός μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γυνή αυτού· και πως να πράξω τούτο το μέγα κακόν, και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;» 

 

Βλέπουμε την καρδιά του Ιωσήφ και είναι αλήθεια, ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά, αντιστέκεται και παραμένει καθαρός και άγιος.

Βέβαια αυτή η στάση του Ιωσήφ, του κόστισε διότι, η γυναίκα του Πετεφρή στη συνέχεια με πονηρό τρόπο, τον οδήγησε στην φυλακή, άδικα.

Όμως, διαβάζουμε: «Αλλ' ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ και επέχεεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος.»

 

Δύο έτη παρέμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ.

Όμως ο Θεός δεν τον ξέχασε!

 

Από τα εικοσιοκτώ του έως τα τριάντα του. Και τότε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, αφού εξήγησε τα δύο ενύπνια του Φαραώ, έκαμε τον Ιωσήφ δεύτερο άρχοντα στην Αίγυπτο και έσωσε το λαό της Αιγύπτου από την πείνα.

 

Άλλο παράδειγμα,

έχουμε τον Δανιήλ, ένα νεαρό αιχμάλωτο Ισραηλίτη, στην Βαβυλώνα των Χαλδαίων. Λόγω της καταγωγής του, βρέθηκε στο παλάτι του αυτοκράτορα Ναβουχοδονόσωρ με εντολή να ανατρέφεται επί τρία χρόνια και να σπουδάζει τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων, μαζί με τρεις συναιχμαλώτους νέους, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία.       

 

Και διαβάζουμε: «Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.»

 

Τι έγινε μετά;

 

«Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον.»

 

Σήμερα αγαπητέ μου, οι συνθήκες είναι παρόμοιες: πειρασμοί, έλξη της αμαρτίας, εύκολο κέρδος, απάτη, σαρκολατρεία, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από εμάς και καλούμαστε να μείνουμε πιστοί, άγιοι, καθαροί, εκζητώντας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Χριστέ μου σώσε με, συγχώρησε με και ευλόγησε με !!»

 

(Προφήτης Ωσηέ 4:1-3)

Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ουδέ έλεος ουδέ γνώσις Θεού επί της γης.

Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρησαν, και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Διά τούτο θέλει πενθήσει η γη, και πας ο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει, μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετεινών του ουρανού· έτι και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουσιν εκλείψει.

 

 Αναρωτιόμαστε σήμερα για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ακούμε τις ειδήσεις και καταφθάνουν η μια μετά την άλλη πιο κακές και πιο εκτεταμένες.

 Ζούμε σε μια κοινωνία αλλά και συγγένεια ανθρώπων, που χάνουν την δουλειά τους, ασθενούν και δεν υπάρχει περίθαλψη κατάλληλη, άλλοι πεθαίνουν ξαφνικά από καλπάζουσες ασθένειες ή από σφοδρά ατυχήματα.

Και εμείς πονάμε, όχι βλέποντας αλλά επειδή όλοι μας υφιστάμεθα κάποιο πόνο και δυσκολία μέγιστη. Όλη η κτίση στενάζει.

Τι να πούμε για τα 950.000.000 των ανθρώπων που πεινούν στο πλανήτη μας;

 

Και όλα αυτά είναι ερωτηματικά,

που ζητούν απαντήσεις!

 

 Ο λόγος του Θεού, αγαπητέ μου, έχει τις απαντήσεις …

 

 Αυτό που διαβάσαμε πιο πάνω, φανερώνει τον Θεό οργισμένο δικαίως, με έναν κόσμο που αδιαφορεί για το θέλημα του Θεού…

 

 Τι συναντά ο Θεός, που εξετάζει τις καρδιές των ανθρώπων;

Ø  Επιορκία

Ø  Ψεύδος

Ø  Φόνος

Ø  Κλοπή

Ø  Μοιχεία

Ø  Αίματα (φόνοι)

Και καταλήγει:  Διά τούτο θέλει πενθήσει η γη, και πας ο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει ..

 

 Η κατάσταση σήμερα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας και των παραβάσεων μας. Όποιος είναι συνετός ας το εννοήσει.

 

 Το φάρμακο άρα υπάρχει. Υπάρχει και είναι κρυμμένο μέσα στο λόγο του Θεού:

 

(Προφήτης Ησαϊας 1:18-20)

Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλητε και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γής· εάν όμως δεν θέλητε και αποστατήσητε, θέλετε καταφαγωθή υπό μαχαίρας διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε.

     

 

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στην Καινή Διαθήκη, λέγει:

 

(Ματθαίος 4:17)

Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη·                 

Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.

 

(Ματθαίος 11:28)

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

 

(Ματθαίος 16:24)

Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;

 

 Και τέλος θα σας θυμίσω, αυτό που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη:

 

(Προφήτης Ωσηέ 4:6)

Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1803
mod_vvisit_counterΕχτές6948
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα8751
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα19109
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα48791
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα70896
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3454683

We have: 210 guests online
Η IP: 100.28.227.63
 , 
Σήμερα : Ιουν 17, 2024