Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Αρχείο Κηρυγμάτων
Filter Media by:
Πλατογιάννης Ι. (Ρωμαίους ιβ΄: 1-21)
27-03-2013
Χριστουλάκης Σ. (Χρονικών Β΄, ιδ΄: 1-12)
25-03-2013
Ζούμπος Χ. ( Β΄Κορινθίους γ΄: 17,18 και δ΄: 1-18))
13-03-2013
Πελεκάνος Φ. (Β΄ Βασιλέων ε΄: 1-27))
13-03-2013
Πλατογιάννης Ε. (Λουκάς δ΄: 1-13, Δευτερονόμιο η΄:1-20)
11-03-2013
Ζούμπος Χ. ( Ησαΐας μ΄: 6-31)
06-03-2013
Χριστουλάκης Σ. (Εφεσίους δ΄:1-3, Κολοσσαείς β΄: 6-7,....)
18-02-2013
Πλατογιάννης Ε. ( Λουκάς ιβ΄: 22-59}
17-02-2013
Πελεκάνος Φ. (Αποκάλυψις γ:΄1-22)
13-02-2013
Μαλέας Γ. (Ιερεμίας ς΄: 16...)
11-02-2013

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)