19-01-2020
Κοντός Γ.(Α' Κορινθίους,ιβ΄:31,ιγ΄:1-13,ιδ΄:1)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)