19-02-2018
Χριστουλάκης Σ.(Α' Βασιλέων,ιβ΄:1-17, Β' Χρονικών,ιβ΄:1)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)