19-02-2018
Χριστουλάκης Σ.(Α' Βασιλέων,ιβ΄:1-17, Β' Χρονικών,ιβ΄:1)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)