ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Νάκο Μ. (Κριταί ς΄: 1-40)
06-04-2013
Πλατογιάννης Ι. (Ρωμαίους ιβ΄: 1-21)
27-03-2013
Χριστουλάκης Σ. (Χρονικών Β΄, ιδ΄: 1-12)
25-03-2013
Ζούμπος Χ. ( Β΄Κορινθίους γ΄: 17,18 και δ΄: 1-18))
13-03-2013
Πελεκάνος Φ. (Β΄ Βασιλέων ε΄: 1-27))
13-03-2013

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)