Νάκο Μ.
Τελευταία Κηρύγματα από Νάκο Μ.
Νάκο Μ. (Β΄Τιμόθεον, β΄: 1-18))
07-09-2013
Νάκο Μ. (Ρωμαίους ιγ΄: 1-14)
01-06-2013
Νάκο Μ. (Κριταί ς΄: 1-40)
06-04-2013

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)