Νάκο Μ.
Τελευταία Κηρύγματα από Νάκο Μ.
Νάκο Μ. (Β΄Τιμόθεον, β΄: 1-18))
07-09-2013
Νάκο Μ. (Ρωμαίους ιγ΄: 1-14)
01-06-2013
Νάκο Μ. (Κριταί ς΄: 1-40)
06-04-2013

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)