Νάκο Μ.
Τελευταία Κηρύγματα από Νάκο Μ.
Νάκο Μ. (Β΄Τιμόθεον, β΄: 1-18))
07-09-2013
Νάκο Μ. (Ρωμαίους ιγ΄: 1-14)
01-06-2013
Νάκο Μ. (Κριταί ς΄: 1-40)
06-04-2013

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)