Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
391  68.4%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  20.5%
Μυθικό πρόσωπο
44  7.7%
Επαναστάτης της επόχης του
17  3%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.5%

Αριθμός Ψήφων  :  572
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Σάββατο, 23 Μάρτιος 2019 18:55

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)