Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
977  83.6%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  10.3%
Μυθικό πρόσωπο
45  3.8%
Επαναστάτης της επόχης του
23  2%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1169
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022 09:38

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)