Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
905  82.5%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  10.9%
Μυθικό πρόσωπο
45  4.1%
Επαναστάτης της επόχης του
23  2.1%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  1097
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 27 Οκτώβριος 2021 20:34

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)