Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
1016  83.9%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  9.9%
Μυθικό πρόσωπο
47  3.9%
Επαναστάτης της επόχης του
24  2%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1211
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023 18:20

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)