Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος∙ το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη» (Ρωμαίους, η΄:6).

Στο εισαγωγικό εδάφιο, ο λόγος του Θεού μας αναφέρει  ότι το φρόνημα (οι σκέψεις και επιθυμίες) της  σάρκας ταυτίζεται με τον θάνατο, ενώ του  Αγίου Πνεύματος με τη ζωή και την ειρήνη. Συνεπώς είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος  που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ποιες είναι οι σκέψεις και επιθυμίες της σάρκας και με τη βοήθεια του Πατέρα Θεού να τις απορρίπτει από τη ζωή του και ποιές είναι του Αγίου Πνεύματος να τις επιζητά, να τις διατηρεί και να τις εκτελεί στη ζωή του. Ο λόγος του Θεού διευκρινίζει λέγοντας: «Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός∙ τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτων∙ περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσιν κληρονομήσει. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις,  πραότης, εγκράτεια• κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος.  Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας» (Γαλάτας,ε΄:19-24).

Στα  προαναφερθέντα εδάφια φαίνεται καθαρά ο διαχωρισμός των δυο φρονημάτων, με τις αντίθετες κατευθύνσεις που θέτουν στο τρόπο ζωής του ανθρώπου. Γι’ αυτό και ο λόγος του Θεού επί πλέον αναφέρει ότι ‘το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν• επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται• αλλ' ουδέ δύναται•’(Ρωμαίους,η΄:7) και ‘η σαρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός• ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράττητε’ (Γαλάτας,ε΄:17,18).

Βάζοντας τα πράγματα σε μια σειρά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι κάθε άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα και δεν έχει αναγεννηθεί από τον Πατέρα Θεό, εξουσιάζεται από το φρόνημα της σάρκας και παρόλο που γνωρίζει ότι κάποιες ενέργειές του κάνουν κακό στον ίδιο και σε άλλους και θα ήθελε να τις σταματήσει, όμως συνεχίζει να τις εκτελεί.

Ο απόστολος Παύλος που κατά την ομολογία του ήταν άμεμπτος κατά τη δικαιοσύνη του Μωσαϊκού νόμου και συγχρόνως διώκτης της εκκλησίας του Χριστού, αναφέρει σχετικά με την υπόδουλη κατάσταση ενός ανθρώπου που θέλει να εκτελεί τον νόμο των 10 εντολών, που όμως δεν έχει αναγεννηθεί, όπως και τον τρόπο απελευθέρωσης απ’ αυτή: «Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν•  διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον, βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου. Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ• τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;  Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νούν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας.
Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.» (Ρωμαίους,ζ΄:21-25, η΄:1-4).

Σαν συμπέρασμα από τα προαναφερθέντα μπορούμε να πούμε ότι επειδή σαν άνθρωποι έχουμε κληρονομήσει μία φύση με ροπή προς το σαρκικό φρόνημα, είναι αδύνατο να το υπερνικήσουμε με δικές μας δυνάμεις και να εκτελέσουμε τις εντολές του Θεού, όσο και να προσπαθήσουμε. Γι’ αυτό ο Πατέρας  Θεός έστειλε τον Υιό Του, Ιησού Χριστό να ζήσει σαν άνθρωπος ευεργετώντας τους καταδυναστευόμενους από το διάβολο, να κηρύξει το ευαγγέλιο της κατά χάρη σωτηρίας και να θυσιαστεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πληρώνοντας σαν αναμάρτητος για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Έτσι έδωσε τη δυνατότητα σ’ όποιον μετανοεί και πιστεύει σ’ Αυτόν, να αναγεννηθεί  από το Θεό και να λαμβάνει δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε να νικά το σαρκικό φρόνημα, σύμφωνα με το γραμμένο, ‘παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον’(Α΄ Ιωάννου, ε΄:4) και ‘εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει’(Ρωμ.,η΄:13).

Συνεπώς μόνο ένας αναγεννημένος χριστιανός που πληρώνεται με το Άγιο Πνεύμα, φρονεί τα του Αγίου Πνεύματος, διοικείται από Αυτό και δι’ Αυτού μπορεί να νικά το σαρκικό φρόνημα. Διοικείται κάποιος από το Άγιο Πνεύμα όταν ο γραμμένος λόγος του Θεού είναι γι’ αυτόν πνευματικός οδηγός και πνευματική τροφή και αυτό διότι ‘Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης∙ δια να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β΄ Τιμόθεον,γ΄:16-17). Μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση το παιδί του Θεού αυξάνει πνευματικά και τελειοποιείται. Αν  όμως δεν λαμβάνει την υγιαίνουσα διδασκαλία του λόγου του Θεού, κινδυνεύει να πεθάνει πνευματικά και τα έσχατά του να γίνουν χειρότερα από τα πρώτα. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος μας εφιστά τη προσοχή λέγοντας: «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς∙ μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. Δια τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου» (Εφεσίους,  ε΄:15-17).

Η εξαγορά του καιρού, δηλαδή του ελεύθερου χρόνου που έχουμε, ώστε να μη τον σπαταλάμε σε μάταια πράγματα αλλά στο να φρονούμε τα του Πνεύματος, είναι στις πονηρές μέρες που ζούμε, ένας πολύ δύσκολος στόχος. Στη σημερινή εποχή, πολλοί θεωρούν το ανήθικο σύμφωνα με το λόγο του Θεού σαν ηθικό και νόμιμο. Στο διαδίκτυο και τη τηλεόραση κυριαρχούν  οι άσχημες ειδήσεις και τα άσεμνα θεάματα. Πολλοί άνθρωποι δηλώνουν άθεοι και παρατηρούνται φαινόμενα κοσμικοποίησης  χριστιανικών εκκλησιών. Γι’ αυτό χρειάζεται, όσοι λέμε ότι αγαπάμε τον Κύριο πάνω από όλους και όλα, να προσέξουμε ιδιαίτερα, ώστε να πειθαρχήσουμε στη προτροπή του λόγου του Θεού που λέει: «Και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε δια της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» (Ρωμαίους, ιβ΄:2).

Συνοψίζοντας λέμε ότι έχοντας το φρόνημα του Πνεύματος, είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουμε την αιώνια ζωή που μας έδωσε ο Κύριος. Δια του Αγίου Πνεύματος θανατώνονται  οι σαρκικές επιθυμίες που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Παραμένοντας στο φρόνημα του Πνεύματος έχουμε την παρουσία του Τριαδικού  Θεού μέσα μας. Σίγουρα θα έχουμε πτώσεις στη πνευματική μας πορεία, τότε θα πάμε μέσω της προσευχής με μετάνοια στον Κύριο και Εκείνος θα μας βοηθήσει να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Ακόμη και αν θεωρούμε κάποια σαρκική επιθυμία αδύνατον να την αποβάλλουμε, να την εξομολογούμαστε στον Θεό, με ειλικρίνεια και παραδοχή της αδυναμίας μας, αλλά θέλοντας την πλήρη θανάτωσή της και  ο Ουράνιος Πατέρας θα ακούσει την προσευχή μας. Αν θέλουμε με όλη μας τη καρδιά, δια της δυνάμεως του Τριαδικού Θεού, θα μείνουμε στο φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα918
mod_vvisit_counterΕχτές4252
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα12042
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα12714
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8209
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα46054
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2061363

We have: 348 guests online
Η IP: 54.211.101.93
 , 
Σήμερα : Δεκ 04, 2021