Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον» (Φιλιππησίους, δ΄:5).
«Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού»  (Αποκάλυψις,κβ΄:20).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λίγο πριν το τέλος της επίγειας ζωής Του,  έδωσε υπόσχεση στους μαθητές Του λέγοντας, ‘Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα• ει δε μη, ήθελον σας ειπεί• υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον• και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ’ (Ιωάννης,ιδ΄:2,3). Συνεπώς ο Κύριος θα έρθει πάλι για να παραλάβει τους μαθητές και τις μαθήτριές Του, που τη στιγμή εκείνη θα Τον περιμένουν, ζώντας μια ζωή αγία και άμωμη.  Αυτό διότι στη βασιλεία του Θεού δεν χωράει κάτι που μιαίνει, αλλά όλα είναι καθαρά δια του Πατέρα Θεού που καθαρίζει με το αίμα του Υιού Του Ιησού, όποιον μετανοεί και Τον επικαλείται.

Βέβαια  για να περιμένει κάποιος τον Κύριο να τον παραλάβει στην Ουράνια Βασιλεία Του, πρέπει να προηγηθεί  η έλευση του Κυρίου στη προσωπική ζωή του. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο, να πιστέψει σ’ Αυτόν και να Τον επικαλεστεί ώστε να τον ελευθερώσει από τα πάθη του και να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του. Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις ο Πατέρας Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο και του δίνει μία νέα πνευματική καρδιά και νέο πνεύμα που επιθυμεί να ζει σύμφωνα το θέλημα Του, όπως αυτό φανερώνεται στην Αγία Γραφή, με τελικό σκοπό να ετοιμάσει τον άνθρωπο εδώ στη Γη, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ώστε να συγκατοικεί μαζί Του αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών.

Αυτό που μπορούμε να πούμε βασιζόμενοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι ότι αυτή η νέα  έλευση του Κυρίου για την παραλαβή των χριστιανών, δεν ταυτίζεται με το ‘πάλιν ερχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς’ που σωστά το σύμβολο της πίστεως αναφέρει και αφορά την κρίση των εθνών (Ματθαίος, κε΄: 31-46, Β΄ Τιμόθεον, δ΄:1), αλλά αφορά ένα γεγονός που αναφέρεται μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών, σαν ‘Αρπαγή της Εκκλησίας’. Για του λόγου το αληθές, αναφέρουμε σχετικά εδάφια:

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος. Και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν∙ και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός, και εσήκωσε πάντας∙ ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δυο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ∙ ο εις παραλαμβάνεται, και ο εις αφίνεται. Δυο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω∙ μια παραλαμβάνεται, και μια αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών» (Ματθαίος,κδ΄:36-42).
«..Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται• δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται• δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν• Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς• Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί» (Λουκάς, ιζ΄:34-37).
« Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας∙ επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.» (Α΄ Θεσσαλονικείς,δ΄:15-18).

Με βάση τα προαναφερθέντα εδάφια συμπεραίνουμε ότι ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό κάποια στιγμή που μόνο ο Πατέρας Θεός ξέρει και πρώτα θα αναστηθούν οι χριστιανοί που θα έχουν πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, έχοντας τη πίστη στο Χριστό, ζωντανή μέσα στη καρδιά τους. Στη συνέχεια σε όλους τους ζώντες τη στιγμή εκείνη χριστιανούς,  που θα περιμένουν τον Κύριο όπως οι φρόνιμες παρθένες της σχετικής παραβολής (Ματθαίος, κε΄:1-13), θα γίνει μετασχηματισμός των φθαρτών σωμάτων τους  σε άφθαρτα ουράνια (Α΄Κορινθίους,ιε΄:51-53,Φιλιππησίους,γ΄:20,21) και με τα νέα σώματα θα αρπαχθούν μαζί με τους αναστημένους χριστιανούς, σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα.

O τρόπος ζωής των ανθρώπων στις μέρες που θα συμβεί αυτό το γεγονός, θα μοιάζει με αυτόν των ημερών του Νώε πριν τον κατακλυσμό, όταν οι οι σκοποί των διαλογισμών της καρδιάς των ανθρώπων, εκτός του Νώε και της οικογένειάς του, ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες (Γένεσις, ς΄: 5). Αν και η κοινωνική ζωή είχε το ρυθμό της, δηλαδή οι άνθρωποι δουλεύανε, τρώγανε, πίνανε, παντρευότανε, αλλά ενώπιον του Θεού η ζωή τους ήταν γεμάτη αδικία. Ο Νώε υπάκουσε στην εντολή του Θεού και  έφτιαξε μια κιβωτό σύμφωνα με το σχέδιο που ο Θεός του είπε, μέσω της οποίας σώθηκε  αυτός, η οικογένειά του και τα περισσότερα είδη ζώων και πτηνών.


Επίσης ο Κύριος παρομοιάζει τις μέρες όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς Του με τις ημέρες που ζούσε ο Λωτ στα Σόδομα (Λουκάς,ιζ΄:28-30). Και εκεί η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες και μάλιστα είχε λάβει μορφή νομιμοποίησης σε όλους τους κατοίκους των Σοδόμων και Γομόρων, γι’ αυτό και ο Θεός αφού έστειλε αγγέλους και έβγαλαν τον Λωτ, τη γυναίκα του και τις δύο τους κόρες, στη συνέχεια τα κατέστρεψε. Δυστυχώς η γυναίκα του Λωτ, την οποία ο Κύριος λέει να θυμόμαστε, δεν υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου να μη κοιτάξουν προς τα πίσω και έγινε στήλη άλατος.

Η νομιμοποίηση της αμαρτίας στο όνομα της ελευθερίας, είναι σήμερα αναμφισβήτητο γεγονός στα περισσότερα έθνη, μιας και οι περισσότεροι άνθρωποι  που έχουν τη νομοθετική εξουσία, είναι μακριά από τον Χριστό. Όμως όπως τότε ο Κύριος φύλαξε αυτούς που πίστευαν και εκτελούσαν τις εντολές Του, έτσι  και σε κάθε καιρό, όσους τον περιμένουν άγρυπνοι και δεόμενοι θα τους αξιώσει να εκφύγουν τα δεινά που πρόκειται να συμβούν και να σταθούν μπροστά Του (Λουκάς, κα΄:36). Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης αναμφισβήτητο γεγονός των ημερών μας, αυτό που επίσης  ο Κύριος προφήτεψε, ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας Του,  θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, προς μαρτυρία σε όλα τα έθνη πριν το τέλος (Ματθαίος,κδ΄:14).

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι επειδή η  ταυτόχρονη εξαφάνιση εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητη, οι άνθρωποι που δεν θα πιστεύουν στην αρπαγή των χριστιανών από τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα δώσουν σαν εξήγηση, την επίθεση εξωγήινων όντων, δεδομένου ότι εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες ανίχνευσης σημάτων εξωγήινων πολιτισμών με ραδιοτηλεσκόπια.

Συνοψίζοντας λέμε ότι έχουν περάσει 2000 χρόνια περίπου που ο Κύριος παραμένει  κοντά στο Πατέρα, μεσιτεύοντας προς Αυτόν και καθαρίζοντας με το αίμα Του, εκατομμύρια ανθρώπων που στο διάβα των αιώνων μετανοούν και πιστεύουν σ’ Αυτόν. Ακόμα η ‘πόρτα’ της κατά χάρη σωτηρίας είναι ανοικτή και όσα χρόνια και να περάσουν μέχρι το νέο ερχομό Του, ο Κύριος θα είναι πλησίον και αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη όσοι Τον περιμένουμε είναι ότι ‘Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν’ ( Β΄ Πέτρου, γ΄:9).

Ο Κύριος ότι έχει υποσχεθεί  θα το κάνει σίγουρα, αλλά το ζητούμενο είναι εμείς να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε Αυτόν και στα λόγια Του και να έχουμε την προσδοκία του νέου ερχομού Του, άσβεστη και σε πρώτη θέση στη καρδιά μας μέχρι τέλους. Αν συμβαίνει αυτό, ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος, θα ανανεώνει τις δυνάμεις μας ώστε να μη αποκάμουμε (Ησαΐας, μ΄:31) και θα  έχουμε  την παρρησία να εφαρμόζουμε το γραμμένο, ‘το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν• Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ’.  (Αποκάλυψη, κβ΄: 17). Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1099
mod_vvisit_counterΕχτές4252
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα12223
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα12714
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8390
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα46054
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2061544

We have: 287 guests online
Η IP: 54.211.101.93
 , 
Σήμερα : Δεκ 04, 2021