Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«Και εγώ εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν» (Ιωάννης,ιβ΄:32),…«Ο δε λέγει προς αυτάς, Μη τρομάζετε∙ Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον∙ ανέστη, δεν είναι εδώ∙ ιδού ο τόπος τον οποίον έθεσαν αυτόν» (Μάρκος, ις΄:6)

Αυτό το μήνα, την Κυριακή του Πάσχα, εορτάζεται στη χώρα μας η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται (Μεγάλη εβδομάδα), στις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στους ναούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γίνεται αναφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν της Ανάστασης του Κυρίου όπως η  θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ, ο μυστικός δείπνος, η σύλληψη, η δίκη, τα πάθη, η σταύρωση και η ταφή του Κυρίου.

Η αλήθεια είναι ότι όντως η Ανάσταση του Κυρίου είναι το πιο χαρμόσυνο και το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, μιας και μόνο μέσω αυτού δόθηκε η δυνατότητα σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Γι’ αυτό καλό είναι για κάθε άνθρωπο που ψάχνει την αλήθεια, η εορτή του Πάσχα να  αποτελέσει όχι μια τυπική γιορτή ενθύμησης, αλλά ένα κίνητρο προσωπικής γνωριμίας με τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Αυτό διότι μόνο όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν  προσωπικό του Σωτήρα, θα εννοήσει και θα πιστέψει πραγματικά στο λυτρωτικό έργο και  στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Στο ερώτημα, ‘πώς θα γνωρίσει κάποιος τον αναστημένο Ιησού Χριστό;’, απαντούμε με τα λόγια του Κυρίου: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή∙ ζητείτε, και θέλετε ευρεί∙ κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή∙ διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή» (Ματθαίος,ζ΄:7-8). Σ’ αυτόν που ζητάει αληθινά να γνωρίσει αν ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναστημένος Υιός του Θεού, ο Κύριος θα του φανερωθεί. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τον Θωμά που ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους, ο οποίος είπε στους άλλους αποστόλους που είδαν αναστημένο τον Κύριο, ότι δεν θα πίστευε ότι ο Κύριος είχε αναστηθεί αν δεν έβλεπε στα χέρια Του τα σημάδια των καρφιών και δεν ψηλαφούσε με το δάκτυλό του αυτά τα σημάδια, όπως και το σημάδι από το τρύπημα της λόγχης  στη πλευρά Του. O Κύριος αφού πέρασαν οκτώ ημέρες, πήγε στο σπίτι που ήταν μαζεμένοι οι απόστολοι και είπε στον Θωμά να φέρει το δάκτυλό του και να ψηλαφήσει τις ουλές των πληγών στα χέρια και στη πλευρά του και να μην είναι άπιστος αλλά πιστός.  Αμέσως ο Θωμάς Τον αναγνώρισε και είπε ‘ο Κύριός μου και ο Θεός μου’. Ο Κύριος του απάντησε, ‘Επειδή με είδες πίστεψες; μακάριοι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν’(Ιωάννης,κ΄:24-29). Όσα ζήτησε ο Θωμάς, ο Κύριος του τα φανέρωσε. Ο Κύριος αποκαλύπτετε σε αυτούς που Τον ζητούν γιατί ό ίδιος είπε, ‘…τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω•’ (Ιωάννης, ς΄: 6:37)

Με την ανάστασή του ο Κύριος νίκησε το θάνατο και έδωσε τη δυνατότητα σ’ όσους πιστέψουν σ’ Αυτόν, πρώτα να αναστηθούν πνευματικά από τη νεκρή ζωή της αμαρτίας και εφόσον μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής τους, να αναστηθούν και εκείνοι όπως ο Κύριος με νέα ένδοξα αθάνατα σώματα. Αναφέρουμε σχετικά εδάφια: «Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού.  Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας• επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α΄ Θεσσαλονικείς, δ΄: 14-17).

Βέβαια σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, ‘Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή’(Μάρκος,ις΄:16),είναι σωτηριακό ζήτημα, όποιος πιστεύει στον Κύριο και ο Πατέρας Θεός τον ‘γεννάει άνωθεν’, να θάβει στη συνέχεια τον ‘παλαιό άνθρωπο’, δια του βαπτίσματος. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει σχετικά: «Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως∙ τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, δια να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας» (Ρωμαίους,ς΄:4-7). Συνεπώς με την απόφασή μας να βαπτισθούμε στο νερό, επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο Ιησού σε όλη μας την ζωή και να μη επιστρέψουμε στις παλιές αμαρτίες που κάναμε. Βέβαια η επιτυχία αυτής της επιλογής, πραγματοποιείται μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας δίνει δύναμη να προσευχόμαστε ένθερμα και να νικάμε κάθε αμαρτωλή επιθυμία (Ρωμαίους,η΄:1-28).

Το σωτήριο έργο της σταύρωσης και ανάστασης του Κυρίου είναι προφητευμένο σε πολλά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο προφήτης Ησαΐας, που χαρακτηρίζεται σαν πέμπτος ευαγγελιστής, σε όλο το κεφάλαιο νγ΄(53) του βιβλίου του, αναφέρει για το έργο, τα πάθη και την ανάσταση του Κυρίου. Ειδικά για το σωτηριακό αποτέλεσμα αυτού του έργου, προφητεύει λέγοντας: «Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού, και θέλει χορτασθή∙ ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού∙ διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών» (Ησαΐας,νγ΄:11).

Συνεπώς μόνο μέσω της σταύρωσης και της ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γεφυρώθηκε το χάσμα ανάμεσα στον Πατέρα Θεό και στον αμαρτωλό άνθρωπο.  Έτσι όσοι μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και επικαλούμαστε τον Ιησού Χριστό, ο Κύριος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία με το αίμα της θυσίας Του και μας συμφιλιώνει με τον Πατέρα Θεό. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε την αγάπη του Θεού και να σωθούμε από τη μέλλουσα οργή που θα έρθει σε όσους δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αναφέρουμε σχετικά εδάφια του Ευαγγελίου:«Αλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών∙ πολλώ μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι’ αυτού. Διότι, εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή δια της ζωής αυτού» (Ρωμαίους,ε΄:8-10).

Συνοψίζοντας λέμε ότι Ο Κύριος Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας  και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Συνεπώς είναι ζωντανός σήμερα και μπορεί να αποκαλυφθεί σε καθένα που θα Τον ζητήσει με όλη την καρδιά του.  Όποιος δεν έχει αυτή την αποκάλυψη, ας μη αναβάλλει. Ας ζητήσει τώρα τον Ιησού Χριστό και θα διαπιστώσει ότι Αυτός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα303
mod_vvisit_counterΕχτές1238
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα7442
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα10189
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα28338
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα35173
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1722566

We have: 26 guests, 2 bots online
Η IP: 3.238.132.168
 , 
Σήμερα : Απρ 23, 2021