Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής. (Παροιμίες 4:23)

 

Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν. (Ματθαίος 5:8)

 

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. (Ψαλμοί 51:10)

 

… Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, όστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. (Πράξεις 13:22)

 

Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού, και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:23)

 

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. (Παροιμίες 28:14)

 

Τις είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά; διότι ευθείαι είναι αι οδοί του Κυρίου, και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυταίς· οι δε παραβάται θέλουσι πέσει εν αυταίς. (Ωσηέ 14:9)

 

Ο Λόγος του Θεού τονίζει πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει καρδιά καθαρή, σοφή και συνετή. Είναι Μακάριος!

 

Οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται

από τη στάση της καρδιάς μας!

 

Δηλαδή είναι δυνατόν να μας ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ εξ αιτίας της ταπεινής καρδιάς μας (στην παιδική και νεανική ηλικία) και κατόπιν να υπερηφανευτεί η καρδιά μας και ο Θεός να στραφεί εναντίον μας. (εις τους υπερήφανους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη).

 

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος

τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. (Παροιμίες 17:3)

 

Εχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων μέσα στην Π. Διαθήκη αλλά και στην Κ. Διαθήκη, όπου διαβάζουμε: «και έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον…»

Σε άλλο σημείο διαβάζουμε: «η καρδία του Ασά ήτο τελεία, πάσας τας ημέρας αυτού».

 

Ο Ιωσήφ, είναι ένα παράδειγμα νέου, που αντιστάθηκε στην αμαρτία. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή αυλικού του Φαραώ στην Αίγυπτο, ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Πετεφρή εξ αιτίας του Ιωσήφ: «και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν εν των οίκω και τοις αγροίς». Όμως, ήλθε η ώρα του πειρασμού. Η γυναίκα του Πετεφρή έρριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήθητι μετ’ εμού» Και ο Ιωσήφ απάντησε: «δεν είναι εν τω οίκω τούτω ουδείς μεγαλήτερός μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γυνή αυτού· και πως να πράξω τούτο το μέγα κακόν, και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;» 

 

Βλέπουμε την καρδιά του Ιωσήφ και είναι αλήθεια, ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά, αντιστέκεται και παραμένει καθαρός και άγιος.

Βέβαια αυτή η στάση του Ιωσήφ, του κόστισε διότι, η γυναίκα του Πετεφρή στη συνέχεια με πονηρό τρόπο, τον οδήγησε στην φυλακή, άδικα.

Όμως, διαβάζουμε: «Αλλ' ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ και επέχεεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος.»

 

Δύο έτη παρέμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ.

Όμως ο Θεός δεν τον ξέχασε!

 

Από τα εικοσιοκτώ του έως τα τριάντα του. Και τότε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, αφού εξήγησε τα δύο ενύπνια του Φαραώ, έκαμε τον Ιωσήφ δεύτερο άρχοντα στην Αίγυπτο και έσωσε το λαό της Αιγύπτου από την πείνα.

 

Άλλο παράδειγμα,

έχουμε τον Δανιήλ, ένα νεαρό αιχμάλωτο Ισραηλίτη, στην Βαβυλώνα των Χαλδαίων. Λόγω της καταγωγής του, βρέθηκε στο παλάτι του αυτοκράτορα Ναβουχοδονόσωρ με εντολή να ανατρέφεται επί τρία χρόνια και να σπουδάζει τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων, μαζί με τρεις συναιχμαλώτους νέους, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία.       

 

Και διαβάζουμε: «Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.»

 

Τι έγινε μετά;

 

«Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον.»

 

Σήμερα αγαπητέ μου, οι συνθήκες είναι παρόμοιες: πειρασμοί, έλξη της αμαρτίας, εύκολο κέρδος, απάτη, σαρκολατρεία, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από εμάς και καλούμαστε να μείνουμε πιστοί, άγιοι, καθαροί, εκζητώντας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Χριστέ μου σώσε με, συγχώρησε με και ευλόγησε με !!»