03-12-2017
Τοπάλογλου Λ.(Α' Βασιλέων,ιθ΄:1-21)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)